projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Harmonizacija bolnišničnih sistemov - Izvedba čezmejnih kliničnih modelov - Analiza in proučitev org

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: BAVEN332377
 • Koristnik: Krajevna zdravstvena enota št. 13 (Mirano)
 • Partner:
  Bolnišnica "Sežana"
  Splošna bolnišnica "Izola" (Izola - Isola)

 • Opis: Projekt čezmejnega sodelovanja ima za cilj obojestransko poznavanje upravnih sistemov in norm za vodenje skupnih akcij, ki bi spodbudile izmenjavo znanj med zdravniki in bolničarji, nudenje pomoči na daljavo, direktno posredovanje zdravniških ekip in mobilnost pacientov med obema zdravstvenima podjetjema. Cilj predlaganega kliničnega modela je integracija dela zdravstvenih delavcev zdravstvenih ustanov na projektnem bmočju s pomočjo novih tehnologij, zato da se pacientu omogoči neposredna pomoč na domu. V projekt so vključeni zdravniki splošne medicine, negovalci na domu, specializirani bolničarji in zdravstveno osebje, ki dela na oddelkih kontrolnih bolnišničnih točk. V klinični program so vključeni pacienti s kroničnimi težavami, ki potrebujejo stalno 24-urno spremljanje nekaterih vitalnih funkcij, oziroma pacienti, ki imajo pogosti nadzor. Izdelani model predvideva fazo vpisov vitalnih parametrov pacienta, telematsko pošiljanje podatkov v dotične nadzorne centre, zdravniško posvetovanje in morebitno pošiljanje podatkov delavcem na območju in zdravnikom splošne medicine. Da bi sistem postal operativen, so pripravili smernice za izobraževanje zdravstvenih delavcev. S pomočjo interneta in zahvaljujoč se videokonferenčnemu sistemu in inovativnemu orodju e-učenja so omogočili hitre in inovativne izmenjave. Cilj rezultatov je, da bo storitev nege in oskrbe na domu, ki naj bi bila organizirana na osnovi skupnega zdravstvenega protokola po funkcijskih območjih in ki mora delovati povezano, dobila certifikat kakovosti.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2004
 • Datum konca projekta: julij 2006
 • Odobreni strošek: 214.090,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Pordenone, Venezia, Padova

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017