projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Ogenj brez meja

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: BBFVG332369
 • Koristnik: Občina Sgonico - Zgonik
 • Partner:
  Občina Monrupino - Repentabor
  Nadzorstvo razdelka za gozdove (Trieste)
  Občina Komen
  Občina Sežana
  Civilna zaščita Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (Palmanova)

 • Opis: Projekt je nastal na gozdnem kraškem območju, na italijansko-slovenski meji, kot bi hotel še enkrat dokazati, da slepi bes ognja nikogar ne spoštuje in v svojem uničevalnem pohodu ne gleda, kje hodi. Pri »okoljskih izrednih stanjih« zaradi požarov, ki so jih »zanetili« naravni pojavi ali roke piromanov, se inteligenca institucij pri spopadanju s težko nalogo gašenja ne more zaustaviti pred ozemeljskimi omejitvami ali podobnimi pregradami. Ogenj je nepredvidljivo “bitje”, proti kateremu se je potrebno boriti z ustreznimi tehnikami na širokih območjih in v različnih in navadno neugodnih vremenskih pogojih. V ta kontekst je postavljen projekt občin Zgonika in Repentabora skupaj s slovensko občino Sežana, katere združujejo svojo opreme in osebje in tako preskušajo racionalno in skupno rešitev za boj proti požarom gozdnih površin ob ali na meji. Na koncu je potrebno povedati, da vse vaje potekajo v imenu in na osnovi operativnega, jezikovnega in kartografskega usklajevanja. Udeležene skupine dosledno uporabljajo tako zastavljeno delo in se zavedajo, da predstavlja osnovo za večjo učinkovitost in torej za večjo možnost uspeha.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2004
 • Datum konca projekta: avgust 2006
 • Odobreni strošek: 17.000,15 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017