projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Ocena nevarnosti okužbe z lymsko boreliozo in drugimi boleznimi, ki jih prenašajo klopi v predgorske

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332367
 • Koristnik: Oddelek za biomedicino - Univerza v Trstu
 • Partner:
  Klinika za dermatologijo - Bolnišnica Katinara
  Oddelek za biologijo - Univerza v Trstu
  Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo)
  Laboratorij za virologijo - Visoki inštitut za zdravstvo (Roma)
  Bolnišnica "S. Antonio" (Cividale del Friuli)

 • Opis: Na področju zdravstva je postalo nujno potrebno pridobiti informacije o klopih, zlasti še o klopu Ixodes ricinus (gozdni klop) in o boleznih, kot so Lymska borelioza in virusni TBE encefalitis, ki jih prenašajo tovrstni klopi. V okviru projekta je bilo razširjeno območje kartiranja na Slovenijo (gozdno območje Sežana), ponovno pregledana že pregledana območja Tržaškega Krasa in preučena nekatera vzorčna področja podgorskega pasu, kjer pobiranje klopov poteka z uporabo tehnike mahanja. Raziskovalno delo je, s pomočjo podatkov, pridobljenih iz vzorčnih postaj, funkcionalno za izdelavo karte o ugodnih okoljih za klopa ixodes ricinus. Z združitvijo habitatnih kart s podatki o registriranih kliničnih primerih, podatki o seropozitivnosti gozdarjev in okuženosti nabranih klopov je bila izdelana karta potencialnega tveganja za prenos bolezni, ki jih prenašajo klopi v zgoraj omenjenih vzorčnih območjih. Karto tveganja »klopnega ugriza« se lahko uporablja na ravni teritorialne preventive za postavitev znakov na najbolj izpostavljenih območjih. V okviru projekta so bili organizirani kongresi in informativne aktivnosti na območju.
 • Spletna stran projekta: http://dfp.units.it/spirochete/indice.htm

 • Datum pričetka projekta: januar 2005
 • Datum konca projekta: junij 2007
 • Odobreni strošek: 254.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017