projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Preučevanje mehanizmov delovanja Trail-a na humanih normalnih in malignih celicah

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332365
 • Koristnik: Oddelek za normalno morfologijo človeka - Univerza v Trstu
 • Partner:
  Podjetje za zdravstvene storitve št. 2 "Isontina" (Gorizia)
  Univerzitetni klinični oddelek splošnih kirurških ved - Univerza v Trstu
  Inštitut za biologijo celice - Univerza v Ljubljani
  Splošna bolnišnica "Izola" (Izola - Isola)

 • Opis: Cilj projekta je pridobiti nove informacije o biološki aktivnosti TRAIL-a v urotelialnih celicah in v celicah danke - normalnih ali malignih - in o molekularnih mehanizmih, ki upravljajo odgovor TRAIL-a . Rezultati te študije bi lahko privedli do razvoja alternativnih ali komplementarnih oblik konvencionalne kancerozne terapije za zdravljenje urotelialnih karcinomov in karcinomov danke z uporabo TRAIL-a v kombinaciji s tradicionalnimi ali z novimi farmakološkimi sestavinami, ki lahko povečajo citotoksičnost s posredovanjem TRAIL-a in obidejo mehanizme rezistenčnosti do klasične kemoterapije. Podrobno gledano je raziskava osredotočena na sledeče faktorje: okarakteriziranje učinka TRAIL-a na vrste celic, kot je omenjeno zgoraj; preučiti vlogo, ki jo ima TRAIL na vzajemno interakcijo celic NK in LAK z njihovimi tumornimi tarčami, in dojeti, če in kako se TRAIL lahko poveča na površini normalnih NK celic; razjasniti molekularne osnove biološke aktivnosti TRAIL-a na omenjene celice; raziskati/razviti farmakološke kombinacije za povečanje citotoksičnosti TRAIL-a v primerih karcinomov uritelialnega izvora in danke. Opravljene raziskave dopuščajo trditev, da rikombinacijski TRAIL in/ali protitelesa anti-TRAIL-R1 in anti-TRAIL-R2 predstavljajo zelo spodbudne biološke molekule na področju onkologije za njihovo potencialno aplikativnost bodisi na trdne neoplazije kot na hematološke neoplazije. Poleg direktnega anti-neoplastičnega učinka zaradi TRAIL-ove lastnosti, da povzroči apoptotično celično smrt v raznih vrstah kancerogenih celic, ki izvirajo iz trdnih neoplazij in hematoloških neoplazij, je intenzivna raziskovalna dejavnost skupin, ki so sodelovali pri projektu, omogočila tudi ugotovitev, da bi TRAIL lahko igral pomembno vlogo tudi pri modulaciji osteoklastogeneze, pomembnega procesa, ki povzroča kostno razgraditev v več vrstah trdnih in hematoloških neoplazijah. Razpolaganje z živalskimi modeli, ki so iz onkološkega vidika pomembni (SCID-human mice) in na katerih se neposredno testira potencialni terapevtski učinek TRAIL-a ali protiteles anti-TRAIL –R1/R2, predstavlja naravno nadaljevanje študij tega projekta in je pomemben izziv za bližnjo prihodnost.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2005
 • Datum konca projekta: september 2007
 • Odobreni strošek: 225.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017