projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Mejni dogodki

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332318
 • Koristnik: SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
 • Partner:
  Tiskovna agencija "Netzapping" (Trieste)
  Združenje "Lupusinfabula" (Trieste)
  Združenje "Sklad Mitja Čuk" (Trieste)
  Občina Monrupino - Repentabor
  Zadruga "L'Albero Azzurro" (Trieste)
  Enigma d.o.o. (Koper - Capodistria)
  Inštitut za komplementarno znanost in interkulturne študije
  Občina Divača
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto sloveno di ricerche (Trieste - Trst)
  SSO - Svet slovenskih organizacij

 • Opis: Ciljna skupina projekta, katerega namen je preprečevanje izključevanja mladih, so mladostniki in mladi, ki bivajo znotraj čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo (vključen je del občine Trst, Repentabora, Sežane, Divače in Ilirske Bistrice), v starosti od šestnajstega do devetindvajsetega leta. Projekt je nastavljen za spremljanje in podporo na poti mladostnika do odraslosti pri preobrazbah in spremembah, ki lahko privedejo od kritičnosti in izolacije do osebnega trpljenja, marginalnosti in deviacije od skupine. Glede na to, je projekt usmerjen v obdelavo teh kritičnih faktorjev, ki izhajajo iz sprememb, še preden se spremenijo v dihotomijo/deviantnost in ponuja izvedbo «projekta mladih«, ki se začne s kartiranjem storitev, predlogov zasebne sociale, točk neformalnega druženja na območju, vzporedno pa še posnetek potreb in pričakovanj ciljne skupine. Predviden je izobraževalni tečaj za animatorje /vzgojitelje/izobraževalce za mladostniške skupine in odprtje dveh informativnih okenc (v Fernetičih in Sežani).Prav tako je v okviru projekta predviden nastanek čezmejnega kolektivnega subjekta, ki bi promoviral projekt, na koncu pa izvedba kongresa o mladinski politiki v Italiji, Sloveniji, Evropi in na mejnem območju.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2005
 • Datum konca projekta: marec 2008
 • Odobreni strošek: 230.787,79 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017