projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Sodelovanje za nego bolnika / bolnik brez meje

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332316
 • Koristnik: Zdravstveno podjetje "S. Maria della Misericordia" (Udine)
 • Partner:
  Podjetje za zdravstvene storitve št. 1 "Triestina" (Trieste)
  Podjetje za zdravstvene storitve št. 3 "Alto Friuli" (Gemona del Friuli)
  Podjetje za zdravstvene storitve št. 4 "Medio Friuli" (Udine)
  Podjetje za zdravstvene storitve št. 5 "Bassa Friulana" (Jalmicco)
  Podjetje za zdravstvene storitve št. 6 "Friuli Occidentale" (Pordenone)
  Univerzitetna poliklinika (Udine)
  Splošna bolnišnica "Izola" (Izola - Isola)
  Splošna bolnišnica "Jesenice"

 • Opis: Projekt na konkreten način prispeva k razvoju skupnih standardov na zdravstvenem področju tako, da ustanovijo sedem skupnih delovnih skupin med Italijo in Slovenijo s področij: laparosopska kirurgija; neinvazivna kardilogija, digestivna endoskopija; telemedicina; regenerativna medicina; hitra pomoč; sociala dela (ta skupina se deli na podskupine starostniki, odvisniki, mladoletni in duševne motnje). Projekt predvideva na političnem nivoju ustanovitev odbora za koordinacijo projekta ter ustanovitev organizma, ki bi združeval univerzitetno-zdravstveno podjetje “Santa Maria della Misericordia” iz Vidma, Splošno bolnišnico iz Jesenic, Podjetje za zdravstvene storitve št. 1 “Triestina” in Splošno bolnišnico iz Izole (Slo). Na ta način namerava projekt izkoristiti specializacije zdravnikov, ki so prisotni na čezmejnem območju in odbrati paciente na določenih področjih, nuditi optimalno nego pacientov v primeru hitre pomoči, izboljšati zdravniško-strokovnega sodelovanje s skupnimi aktivnostmi in strokovnim izpopolnjevanjem in s povezovanjem vključenih bolnišnic. V okviru promocijskih aktivnosti so predvideli snemanje videa v izvedbi delovne skupine “Hitra pomoč” ter izdati dveh publikaciji, eno prav tako v izvedbi delovne skupine “Hitra pomoč”, drugo v izvedbi skupine “Sociala”.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2006
 • Datum konca projekta: april 2008
 • Odobreni strošek: 363.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017