projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Čezmejno sodelovanje za nudenje zdravstvenih storitev

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332315
 • Koristnik: Podjetje za zdravstvene storitve št. 2 "Isontina" (Gorizia)
 • Partner:
  ISIG - Inštitut za mednarodno sociologijo v Gorici (Gorizia)
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Šempeter-Vrtojba
  Splošna bolnišnica "F. Derganca" (Šempeter pri Gorici)
  Zdravstveni dom "Osnovno Varstvo" (Nova Gorica)

 • Opis: Projekt si zadaja, da bi se dejavnosti sodelovanja, ki so se pričele v preteklosti, nadaljevale in okrepile, ki pa so otežene zaradi ovir pravne in administrativne narave, katerih vzrok je v različnih veljavnih zdravstvenih in socialnovarstvenih sistemih v Italiji in Sloveniji. Težave se pojavljajo predvsem pri skupnem koriščenju specialističnih enot in zdravstvene opreme, izmenjavi zdravstvenih ekip, zdravstvenega zavarovanja pacientov (kadar se zdravijo izven svoje države) Fizična bližina med vključenima bolnišničnima ustanovama in teritorialna celovitost jasno kažeta na možnosti integracijskih poti obmejnih območnih stvarnosti in na koristi ekonomsko-finančne narave, ter tudi na ustanovitev kulturne in socialne skupnosti v pravem evropskem duhu. V okviru projekta so predvideli študijo za določitev smernic razvoja sodelovanja med bolnišnicama in območnimi ustanovami ter razvoja skupnega akcijskega načrta na specifičnih področjih, v katerega bi bile vključene nekatere skupne bolnišnične in teritorialne zdravstvene storitve na čezmejnem območju, za katere je odgovorno devet skupnih italijansko-slovenskih delovnih skupin: nefrologija in dializa, mladi in uživanje prepovedanih snovi; nevrologija; okulistika; kardiologija; kakovost; ortopedija; prva pomoč; intenzivna terapija. Projekt namerava torej, ob znižanju stroškov, prispevati k izboljšanju kakovosti skupnih aktivnosti na zdravstvenem področju, okrepiti zdravniško ekipo ter zagnati nove pobude za sodelovanje z znižanjem stroškov. Nazadnje, za večji poudarek rezultatov, pridobljenih v okviru zgoraj omenjenih delovnih skupin, je predvidena publikacija brošure na temo “Predbolnišnični potek zdravljenja za paciente s STEMI”, “Kaj je iktus”, “Mladi in uporaba prepovedanih snovi”, “Intenzivna terapija” in “Prva pomoč”.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2005
 • Datum konca projekta: maj 2008
 • Odobreni strošek: 413.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017