projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: JEDIS - Joint Environmental Decision-support Information System: Skupni informacijski sistem o učinkovitosti ukrepov za izboljšanje okolja

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: ABFVG111409 ABSLO111409
 • Koristnik: Oddelek za biologijo - Univerza v Trstu
 • Partner:
  ARPA - Deželna agencija za varstvo okolja Furlanije Julijske krajine
  Oddelek za ekonomske vede - Univerza v Vidmu
  Mestna občina Nova Gorica
  Politehnika "Nova Gorica"
  Zavod za zdravstveno varstvo

 • Opis: Namen projekta je pripraviti sistem za podporo sprejemanju odločitev za skupno območje (JEDIS), ki bi omogočal vrednotenje učinkovitosti ukrepov za izboljšanje okolja in trajnostni razvoj čezmejnega območja. Z vzpostavitvijo meddržavne opazovalnice skušajo partnerji projekta odpraviti težave, ki se pojavljajo zaradi uporabe različnih metod in pokazateljev za okoljske analize, ter pomanjkanja enotne strukture za usklajevanje pobud. S tehničnega vidika gre za pripravo protokolov za harmonizacijo obstoječih mrež za okoljsko spremljanje ter orodij za izmenjavo okoljskih podatkov in povezovanje ustreznih javnih služb. Podatke naj bi izmenjevale in uporabljale lokalne čezmejne institucije v javnih storitvah, ki imajo posreden ali neposreden vpliv na okolje. Navedena opazovalnica skrbi za pripravo prostorskih podatkov in izmenjavo okoljskih podatkov, ki so potrebni za načrtovanje in trajnostni razvoj. V ta namen se pripravi ustrezna infrastruktura, poimenovana Spatial Data Infrastructure (SDI), ki temelji na čezmejni mreži informacijskih sistemov z uporabo obstoječe dokumentacije in metodologij. V okviru izvedbe se zagotovi dokumentacija o obstoječih prostorskih podatkih ter lažji dostop in izmenjava podatkov in metodologij, da se odpravijo težave z uporabo podatkov na meddržavni ravni. V zadnji fazi projekta se uvede sistem JEDIS, in sicer se pripravijo metodologije za primerjavo kazalnikov stanja okolja in reakcijskih ukrepov, da se pripravijo scenariji usmerjeni v trajnostni razvoj.
 • Spletna stran projekta: http://www.jedis.units.it

 • Datum pričetka projekta: julij 2005
 • Datum konca projekta: september 2007
 • Odobreni strošek: 320.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017