projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: A.A.A. - CERCAN S-I

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332304
 • Koristnik: Občina Pozzuolo del Friuli
 • Partner:
  Didaktično ravnateljstvo Campoformido
  Skupina za zgodovinske raziskave "Aghe di Poč" (Pozzuolo del Friuli)
  Mestni muzej naravoslovja (Venezia)
  Furlanski naravoslovni muzej (Udine)
  Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije

 • Opis: Na območju Občine Pozzuolo del Friuli ležijo ostanki ene izmed največjih in najpomembnejših neolitskih naselbin v severni Italiji. V več kot petnajstih letih, kolikor trajajo izkopi pri kraju Sammardenchia, je na dan prišlo na stotine arheoloških zgradb in na tisoče najdenin iz brušenega kamna, keramike in klesanega kremenovega peščenjaka. Iz dokumentov v Sammardenchi je možno tudi ugotoviti prispevek tedanjih neolitskih skupnosti iz Slovenije in Hrvaške. Na tem furlanskem najdišču je veliko keramike iz vzhodne kulture Danilo poleg kipcev idolov in obrednih vaz, ki pričajo o obstoju obsežne skupne kulturne dediščine na celotnem območju severnega Jadrana na začetku neolitika. Skupaj z arheološkimi raziskavami so v teh letih v Pozzuolu v sodelovanju z lokalnimi društvi pripravili pobude, ki so namenjene lokalnim prebivalcem in šolskim otrokom z namenom, da se ovrednoti ta dediščina in izvedejo učne dejavnosti: vodeni ogledi izkopov, konference, projekcija filmov, dnevi eksperimentalne arheologije in učne delavnice. Vzpostavili so tudi center za arheološko dokumentacijo ozemlja, v katerem prek leta poteka vrsta različnih učnih dejavnosti. Namen projekta je na osnovi vsega tega vzpostaviti sodelovanje med Italijani, ki skrbijo za spletno stran kraja Sammardenchia in Slovenci, ki so preučili izkop pri Serminu (Koper), ki je po številnih značilnostih primerljiv z izkopom v Furlaniji. Končni cilj je najti skupne kulturne korenine med Slovenijo in Italijo v obdobju mlajše kamene dobe ter določiti tokove in izmenjavo surovin med tema območjima v davnini.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: julij 2003
 • Datum konca projekta: avgust 2006
 • Odobreni strošek: 135.100,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017