projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Med Nadižo in Sočo: zgodovina in arheologija ozemlja

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332303
 • Koristnik: Oddelek za arheološke vede - Univerza v Trstu
 • Partner:
  Občina Cividale del Friuli
  Občina Corno di Rosazzo
  Gorska skupnost "Torre, Natisone e Collio"
  Oddlek za zgodovino in varstvo kulturne dediščine - Univerza v Vidmu
  Goriški muzej
  Oddelek za arheologijo - Univerza v Ljubljani
  Slovensko kulturno društvo "Ivan Trinko" (Cividale del Friuli)
  Tolminski muzej
  Upravna enota (Tolmin)

 • Opis: Ta projekt se ukvarja s spoznavanjem in ovrednotenjem zgodovinske in arheološke dediščine ter obnovo starodavne krajine na meji med Slovenijo in Italijo, in sicer zlasti območja v zgornjem toku reke Nadiže in reke Soče. Izbrano območje ima velik zgodovinski in arheološki potencial, o čemer pričajo pomembne najdbe v začetku dvajsetega stoletja (nekropoli S. Quirino in Darnazzacco, naselbina pri Mostu na Soči, visokogorsko naselje Tonovcov grad pri Kobaridu). To območje priča o živahni zgodovini in se ponaša z nekaterimi arheološkimi najdišči, ki jih je možno dobro izkoristiti, saj se območje lahko pohvali z jamami, utrdbami, nekropolami, rimljanskimi zgradbami za obrambo meje in utrjenimi naselji iz zgodnjega srednjega veka. O strateškem pomenu tega območja pričajo obrambne črte, ki se niso bistveno spreminjale vse do prve svetovne vojne. V okviru projekta se je torej najprej zadostilo potrebi, da se pripravi skupni arheološki zemljevid na osnovi sistematske katalogizacije krajev in najdenin, pri čemer so za območji na obeh straneh meje uporabili iste kriterije in načine popisovanja. V naslednji fazi so poglobljeno preučevali specifična vprašanja v zvezi s posebnostmi območja. Pri tem so se osredotočili na tehnične lastnosti cest v rimskem času ter povezava med cestami in naselbinami. Z odkritjem antičnih cestnih povezav in z njimi povezanih krajev se je bistveno poglobilo poznavanje krajev in zgodovine. Na osnovi teh cest se lahko določijo tematske in učne turistične poti. Na ta način se lahko oživi in ohrani spomin in tradicija teh krajev.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2004
 • Datum konca projekta: december 2006
 • Odobreni strošek: 161.169,24 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017