projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Ovrednotenje zgodovinske proizvodnje in tehnoloske dediščine v smislu tematskega turizma

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332301
 • Koristnik: Občina Terzo d'Aquileia
 • Partner:
  Center za pospeševanje podjetništva (Piran - Pirano)
  Občina Aiello del Friuli
  Občina Aquileia
  Občina Bagnaria Arsa
  Občina Bicinicco
  Občina Campolongo al Torre
  Občina Cervignano del Friuli
  Občina Fiumicello
  Občina Palmanova
  Občina Ruda
  Občina S. Maria la Longa
  Občina S. Vito al Torre
  Občina Tapogliano
  Občina Trivignano Udinese
  Občina Villa Vicentina
  Občina Visco
  Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (Izola - Isola)
  Skupnost Italijanov "Giuseppe Tartini" (Piran - Pirano)
  Občina Izola - Comune di Isola
  Občina Piran-Pirano

 • Opis: Stavbna dediščina določenega ozemlja oziroma nabor vsega, kar se je zgradilo v stoletjih in tisočletjih, je rezultat medsebojnega vpliva treh dejavnikov: človeka, okolja in človekove kulture. Pri tem človeka ne gre razumeti kot posameznika, temveč kot element v mreži raznolikih odnosov sodelovanja ali spora, miru ali sovražnosti, ki jih je vzpostavil v različnih zgodovinskih trenutkih. Podnebje je pri tem igralo ključno vlogo, saj je vplivalo na zasnovo kritin, zgradb, razmerij med gabariti ter prisotnost ali odsotnost lož, pokritih stebrišč, lokov itd. Kulturo ne gre jemati za preprost izraz umetniških oblik časa, temveč izraz človeka v vseh svojih materialnih in intelektualnih pojavnostih ter tudi v njegovem dojemanju doma, ki je na severnem Jadranu v vseh časih predstavljal posebno vrednoto za posameznika in njegovo skupnost. V okviru projekta se je opravila katalogizacija ogroženih zgodovinskih gospodarskih poslopij na tem ozemlju, in sicer mlinov, sušilnic za tobak, opekarn, kleti, solin, stiskalnic za olje, pristaniških zgradb in skladišč, kovačij, vodnih bregov in jezov (npr. po sanacijah Marie Terezije) ali kmečkih domačij z gospodarskimi poslopji posebnega pomena. V digitalni podatkovni bazi je zbrano tudi podrobno slikovno oziroma fotografsko gradivo o tej stavbni dediščini. V okviru projekta je predvidena tudi objava rezultatov v katalogu, razdeljenem na evidenčne liste, priprava potujoče razstave dokumentov ter organizacija vrste kongresov.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2004
 • Datum konca projekta: marec 2007
 • Odobreni strošek: 198.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017