projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Mednarodni stalni observatorij o stanju biodoverzitete na Krasu

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332290
 • Koristnik: Oddelek za vede živalske proizvodnje - Univerza v Vidmu
 • Partner:
  Zadruga Zadružni pašnik Basovica
  Oddelek za biologijo - Univerza v Trstu
  Facoltà di Studi umanistici - Università del Litorale
  ZRS – Znanstveno raziskovalno središče - Univerza na Primorskem

 • Opis: Območje Krasa, ki se razteza na eno in drugo stran meje med Slovenijo in Italijo je križišče srednjeevropskih, alpskih, italskih, sredozemskih in ilirsko- balkanskih živalskih in rastlinskih vrst in se lahko torej pohvali z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti. To stanje se odraža tudi v velikem številu in obsegu območij, na italijanski in slovenski strani, ki so zaščitena v skladu z direktivo o habitatu in direktivo o pticah (mreža Natura 2000) ter deželnimi in nacionalnimi predpisi s področja varovanja narave. Namen tega projekta je bil ustanoviti slovensko-italijanski znanstvenotehnični center in delovno skupino, ki bosta skrbela za ocenjevanje stanja ekologije na Krasu, nadzorovala biotsko raznovrstnost na sploh ter preučevala določene habitate in tipične živalske in rastlinske skupnosti. Zbrani podatke so analiziali, upoštevaje človekovo prisotnost in dejavnost. Center je zadolžen za zbiranje podatkov iz zaključenih raziskav ter raziskav, ki se še izvajajo na Krasu ter jih hraniti v enotni podatkovni bazi. Posebno pozornost je treba posvetiti uničevanju habitata ter živalskih in rastlinskih vrst. Za ocenjevanje stanja okolja se uporablja sistem stalnega monitoringa določenih habitatov in vrst favne in flore (ter z njimi povezanih skupnosti), ki se štejejo za pokazatelje (oziroma referenčne sisteme). Center ima prav tako nalogo zbirati podatke o projektih s področja znanosti, varovanja narave in trajnostne rabe ozemlja, ki se izvajajo na Krasu ter spodbujati izmenjavo izkušenj in znanja med temi projekti. Projekt se je zavzel tudi za mednarodni univerzitetni program o varovanju biotske raznovrstnosti in trajnostnem razvoju, da se olajša izmenjava učnega osebja in študentov.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2003
 • Datum konca projekta: september 2006
 • Odobreni strošek: 220.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017