projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Gradivo za prenovo didaktike fizike kot podpora studiju pedagoske fizike in uciteljem fizike v solah

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: BAFVG332288
 • Koristnik: Oddelek za fiziko - Univerza v Vidmu
 • Partner:
  Facoltà di matematica e di fisica - Università di Ljubljana

 • Opis: Projekta je predvidel pripravo, potrditev in objavo gradiva za osnovno izobraževanje in dodatno usposabljanje učiteljev fizike, da bi dopolnili učni program na področju mehanike, mehanike tekočin, optike, kvantne mehanike in termodinamike. V ta namen so pripravili inovativne osnutke za eksperimente in modele fizikalnih procesov, s katerimi bi učenci lažje premagovali osnovne ovire pri učenju fizike ter lažje dojeli in osvojili fizikalne pojme. Pripravili so torej gradivo, ki ga je možno uporabljati v spletnih aplikacijah, ter se po potrebi lahko prilagodi za uporabo na univerzah. Pri preučevanju gradiva so izpostavili tista vprašanja, ki študentom delajo največ težav pri učenju. Nato so pripravili poskusne strategije učenja in modele za učence, da se lahko spoprimejo s problemom. Dodatno so izpostavili tudi povezave med različnimi vprašanji ali celo vedami in preučili možnosti, da se gradiva uporabijo z najnovejšo informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. V tem projektu so pripravili učna gradiva in osnutke za poučevanje fizike tekočin: fenomenološke pristope do modeliranja v fiziki tekočin, preizkuse in modele za razumevanje mehanike, stanj in termičnih procesov, preizkuse in modele za učenje optike in osnutke za poučevanje kvantne fizike. Nekatere predloge so pripravili samo za srednje šole, nekatere pa za realizacijo programov, ki se razvijajo po starostnih skupinah od osnovne šole do zaključka srednje. Glavni poudarek pa je na izgradnji procesov formalizacije znanja in njihovi vlogi pri eksperimentalni dejavnosti in modeliranju z uporabo informacijske in kumunikacijske tehnologije.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2004
 • Datum konca projekta: september 2006
 • Odobreni strošek: 55.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017