projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Uporaba znanstvenih dognanj in raziskovalnih metod v sonaravni in intenzivni prireji mleka

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332287
 • Koristnik: Oddelek za vede živalske proizvodnje - Univerza v Vidmu
 • Partner:
  Združenje živinorejcev Furlanije Julijske krajine
  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • Opis: Po določilih evropske Uredbe št. 2092/91 morajo prežvekovalci v biološki vzreji imeti v svojem življenju na voljo pašnik vsaj v enem izmed reproduktivnih življenjskih ciklusov. Pri vzreji in pri paši živali je treba upoštevati genetsko sposobnost živali za pridelavo mleka (prilagodljivost lokalnim razmeram, odpornost proti boleznim, reproduktivno zmogljivost) ter dejstvo, da je paša na nekaterih krajih težko izvedljiva zaradi oblike tal ali podnebja. Biološki zootehnični predpisi določajo, da mora vsaj 60 % suhe snovi v dnevnih količinah krme biti sestavljene iz vlaknin, kar pa je pogosto več, kot se v praksi daje živalim molznicam. S preučevanjem nekaterih vidikov reprodukcije in metabolizma avtohtonih pasem v primerjavi s tujerodnimi se lahko zapolnijo vrzeli v tehničnih in znanstvenih spoznanjih. Dodatno pa je to vprašanje tudi izjemno zanimivo za biološko zootehniko. Zadevna uredba namreč izrecno navaja, da je priporočljivo izbirati avtohtone pasme. Poleg boljše prilagodljivosti živali na privzete metode prireje je prednost avtohtonih pasem tudi v tem, da dajo dodano vrednost in višjo kakovost biološkim izdelkom, zaradi svojevrstne sestave in prehranskih ter tehnoloških lastnosti mleka, ki ga dajejo določene pasme. Zaradi visokih proizvodnih stroškov se morajo biološki izdelki uveljaviti z enkratno kakovostjo in odlično sledljivostjo, saj lahko le na ta način izpolnijo pričakovanja potrošnikov in trgovcev. V zvezi s tem je treba tudi dokazati, da izhajajo biološki izdelki iz reje, pri kateri se spoštuje dobrobit živali ter da imajo enkratne značilnosti, po katerih se ločijo od izdelkov iz navadne reje.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2004
 • Datum konca projekta: september 2006
 • Odobreni strošek: 200.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017