projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Vzpostavitev italijansko-slovenske raziskovalne mreze na podrocju nanostruktur in uporabe sinhrotron

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332285
 • Koristnik: Državni inštitut za fiziko snovi (Genova)
 • Partner:
  Amadeus d.o.o. (Ljubljana)
  Aqamarine d.o.o. (Izola)
  Atvo S.p.A. (S. Donà di Piave)
  Občina Venezia
  Gospodarsko interesno združenje "Marco Polo System" (Venezia)
  Kompas d.d (Ljubljana)
  LTO Koper - Lokalna turistična organizacija
  Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije
  Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
  Ente per il turismo (Ljubljana)
  Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano
  San Lorenzo Marketing (Portorož - Portorose)
  Soline, pridelava soli d.o.o. (Portorož - Portorose)
  TIC Izola - Turistično informacijski center
  TIC Portorož - Turistično informacijski center
  Posebna ustanova Trgovinske zbornice Venezia

 • Opis: Namen tega projekta je ustvariti raziskovalno mrežo in vanjo vključiti slovenske partnerje, da bi lahko uporabljali raziskovalne kapacitete laboratorija TASC-INFM v Bazovici in sicer gre za izdelavo novih materialov, nanostruktur in žarkovnih linij v sinhrotronu Elettra. Gre za svetovno najbolj napredno raziskovalno tehnologijo in kapacitete, ki jih uporabljajo raziskovalci s celega sveta, medtem ko jih slovenski znanstveniki uporabljajo veliko manj kot bi lahko. Elettra je vir sinhrotronskega sevanja zadnje generacije. Po svojih lastnostih je to najbolj napredna naprava za eksperimentalno preučevanje inovativnih materialov na nanometrski ravni. TASC-INFM je opremljen tudi z napravami za izdelavo inovativnih materialov z uporabo tehnike epitaksije z molekulskim curkom (MBE) ter za izdelavo elektronskih in fotonskih naprav. Laboratorij nudi tudi druge napredne tehnološke rešitve za raziskovanje elektronskih, strukturnih in morfoloških značilnosti materialov. Namen tega projekta je bil predstaviti višjim slovenskim raziskovalcem možnosti za raziskovanje materialov, ki jih nudi laboratorij, ter usposobiti novo generacijo mladih slovenskih raziskovalcev za delo s temi tehnološko izredno naprednimi orodji za preizkušanje. Ti raziskovalci bodo osnovna skupina, ki se bo v prihodnosti na drugi strani meje lahko še dodatno razširila. V okviru projekta so vzpostavili tudi računalniška mreža za izmenjavo podatkov in znanstvenih programov ter objavljanje znanstvenih in tehnoloških odkritij med sodelujočimi partnerji in drugimi deželnimi organizacijami. V ta namen so organizirali kongrese, posvete in delavnice za znanstveno izpopolnjevanje.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: junij 2004
 • Datum konca projekta: maj 2007
 • Odobreni strošek: 451.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017