projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Kraški okraj -Distretto del Carso

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111407 AASLO111407
 • Koristnik: Večstopenjski šolski zavod "S. Pietro al Natisone"
 • Partner:
  Občina Doberdò del Lago - Doberdob
  Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina
  Občina Monrupino - Repentabor
  Občina S. Dorligo della Valle - Dolina
  Občina Savogna d'Isonzo - Sovodnje ob Soči
  Občina Trieste
  Občina Divača
  Občina Hrpelje - Kozina
  Občina Miren - Kostanjevica
  Občina Sežana

 • Opis: Projekt obravnava slovenski in italijanski Kras kot homogeno in enotno teritorialno enoto in zato predvideva, da se, za ovrednotenje naravnega kraškega okolja, pripravijo skupni ukrepi za načrtovanje. Kras se torej upošteva za stičišče pri izvajanju programov in politik za trajnostni razvoj, katerih namen je izboljšati kakovost življenja lokalnega prebivalstva, okolja in gospodarstva ter pri tem upoštevati razpoložljive človeške vire ter lastnosti in posebnosti tega prostora. V okviru projekta je vzpostavljeno skupno delovno omizje, ki ga sestavljajo lokalne institucije, kar še krepi že obstoječe povezave med tistimi, ki skrbijo za prostorsko načrtovanje in uporabo ali optimizacijo javnih subvencij. Pri omizju sodelujejo tudi predstavniki gospodarstva, saj se želi oblikovati skupno in celovito organsko podobo razvojnih problemov in potencialov na Krasu. V okviru projekta se oblikujejo tudi strategije in upravna orodja, katerih namen je zagotoviti skupno načrtovanje vodovodnih služb, cestnih povezav, infrastrukture, poti, elektronskih omrežij ipd, da bi se izboljšala njihova učinkovitost in se olajšal dostop lokalnemu prebivalstvu in sodelujočim ustanovam. Pripravlja se tudi študija o izvedljivosti za preučitev možnosti ustanovitve skupnega organa, ki bi bil pristojen za usklajeno prostorsko načrtovanje. Zaključno fazo projekta predstavlja “Sporazum o ustanovitvi čezmejnega razvojnega partnerstva za Kras”, ki ga podpiše štirinajst podpisnic s slovenske in italijanske strani (pokrajini Trst in Gorica, 11 občin in Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov), in predstavlja formalno obvezo za izvajanje projektov čezmejnega sodelovanja v programskem obdobju 2007-2013.
 • Spletna stran projekta: http://kraskiokraj.kras-carso.com

 • Datum pričetka projekta: junij 2005
 • Datum konca projekta: september 2007
 • Odobreni strošek: 117.105,73 €
 • Dežela / Statistična regija: Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017