projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Obalne naselbine Severnega Jadrana: topografske raziskave na kopnem in v morju

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332284
 • Koristnik: Oddelek za arheološke vede - Univerza v Trstu
 • Partner:
  Raziskovalno središče "ENEA Casaccia" (S. Maria di Galeria)
  Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina
  Občina Muggia
  Občina Trieste
  Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano
  Pokrajina Trieste

 • Opis: Cilj projekta je opraviti sistematičen popis delno ali popolnoma opuščenih rimskih in srednjeveških zgradb oziroma njihovih ostankov na območju takoj za obalnim pasom med izlivom Timave in Piranom. Projekt naj bi omogočil novo odkrivanje, zavarovanje in tudi predstavitev arheoloških najdišč. Krajinska arheologija naj bi torej prispevala k temu, da se zgodovinske krajine razkrijejo in se jim vrne enotna identiteta. Odkritja so javnosti predstavili na materialih, ki se lahko uporabljajo v muzejih ali na odprtem oziroma v obalnem arheološkem parku, namenjenem turistom, ki leži na kopnem in pod vodo. Pripravili so različna gradiva, namenjena zlasti šolam na tem območju: ortofoto posnetke z označenimi nekdanjimi pristaniškimi zgradbami, fotografije, razlago uporabljenih metod raziskovanja, maketo obale s privezi in pristaniškimi zgradbami, računalniško postaja (tridimenzionalni prikaz obale, poskus postavitve istih zgradb, itd). Vsa ta orodja služijo za predstavitev kulturno-turistične poti, ki je nastala v okviru raziskave in poteka deljeno od izliva Timave do solin v Sečovljah. V okviru projekta so pripravili tudi poljudno informacijsko gradivo, ki ga bodo namestili na raziskana arheološka najdišča in bodo tako protiutež eksponatom v muzejih.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2004
 • Datum konca projekta: julij 2007
 • Odobreni strošek: 236.470,60 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017