projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Na ozemlju, kjer meja pomeni most. Delitve in sodelovanja na mejnem območju med Italijo in Jugoslavi

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332283
 • Koristnik: Deželni inštitut za zgodovino osvobodilnega gibanja v Furlaniji Julijski krajini (Trieste)
 • Partner:
  Tržiško kulturno združenje (S. Canzian d'Isonzo)
  Goriški muzej
  Inštitut za novejšo zgodovino
  Narodna in študijska knjižnica (Trieste)
  Politehnika "Nova Gorica"
  SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto sloveno di ricerche (Trieste - Trst)
  ZRS – Znanstveno raziskovalno središče - Univerza na Primorskem

 • Opis: Zaradi političnih sprememb v začetku devetdesetih let, s katerimi je padla delitev Evrope na vzhod in zahod, je burna zgodovina vzhodne italijanske meje od konca druge svetovne vojne in med “dolgim povojnim časom” nenadoma postala pomembna v razpravah o italijanski nacionalni identiteti. Prišlo je do jasnega preobrata v primerjavi s predhodnimi desetletji, v katerih so dogodki ob vzhodni meji ostajali na obrobju ali pa bili preprosto prezrti. Strokovnjaki so se večinoma ukvarjali z določenimi problemi, številni ostali pa so ostali nerešeni. Največja pomanjkljivost se kaže prav v tem, da ni splošnega referenčnega okvirja za celotno obmejno območje, s katerim bi se lahko tolmačili bistveni elementi teh enkratnih in izjemnih zgodovinskih dogodkov. Namen tega projekta je bil ustvariti takšen okvir o dveh poglavitnih temah, in sicer “razdeljeno ozemlje” in “meja kot most”. V ta sklopa se vključijo poglavitne faze zgodovinskega dogajanja od sredine štiridesetih do sredine šestdesetih let dvajsetega stoletja. Namen projekta je bil določiti in pojasniti poglavitne faze tega procesa in obenem tolmačiti celotno prizadeto območje v njegovi enotnosti. Zaradi omejenega časa in sredstev so raziskali samo nekatera strateška vprašanja, in sicer uvedbo nove politične ureditve (demokracije v Italiji in komunizma v Sloveniji), vlogo zavezniških vojaških uprav ter razpravo o vključevanju obmejnih območij v nacionalne gospodarske tokove ter njihove možnosti za razvoj.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2004
 • Datum konca projekta: september 2007
 • Odobreni strošek: 250.580,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017