projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Potovanje iz Topolovo v Abitante

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332271
 • Koristnik: Gorska skupnost "Torre, Natisone e Collio"
 • Partner:
  Društvo beneških umetnikov (S. Pietro al Natisone)
  Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije
  Združenje “Topolò - Topolove”

 • Opis: Namen tega projekta je prenesti v Abitante pozitivne izkušnje uspešnih eksperimentov v vasi Topolove oziroma ustvariti pogoje za restavriranje vasi ter animirati kulturno življenje v njej. V Topolovem se že deset let vsako poletje organizira dogodek “Postaja Topolove”, ki se ga udeležujejo mednarodno uveljavljeni umetniki. Z leti se je ob tem dogodku spletla gosta mreža stikov med središči in kraji iz celega sveta in je tako ta vas pridobila na pomenu. V zadnjem desetletju se je s prispevki iz skladov Evropske unije obnovilo tudi nekaj hiš in je Topolove postalo zanimiva turistična destinacija. Topolove in Abitanti imata več skupnih elementov: obe vasi ležita ob meji med dvema državama, in sicer prva ob meji med Italijo in Slovenijo, druga pa med Slovenijo in Hrvaško. Obe sta doživeli obdobje hude krize: Topolove po koncu druge svetovne vojne, Abitanti pa v zadnjih dvajsetih let. Reakcija je v obeh primerih bila enaka: Oživeti staro vas s kulturnimi dejavnostmi (“Postaja Topolove” in pomladna slikarska kolonija v Abitantih). Projekt se je izvajal v več fazah: v Abitantih so organizirali delavnica za restavriranje in animacijo slovenske vasi, v Topolovem pa je na delavnici potekala poprodukcija zbranega materiala in priprava spletne strani. V Abitantih so organizirali srečanje slovenskih arhitektov in predstavitev zbranega materiala ter objavili “potopis” s priloženo zgoščenko, v katerem so zbrane izkušnje slovenskih in italijanskih udeležencev. Na “Postaji Topolove” pa so kot gostje sodelovali predstavniki kulturnih društev iz okolice Abitantov ter odprli skupno razstavo “Podobe iz Abitantov in Topolovega”.
 • Spletna stran projekta: http://www.topoloabitanti.it

 • Datum pričetka projekta: december 2005
 • Datum konca projekta: oktober 2007
 • Odobreni strošek: 66.007,40 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017