projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Umetniki ob meji

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332270
 • Koristnik: Kulturni dom (Gorizia)
 • Partner:
  Galerija "Artes" (Nova Gorica)
  Mala kulturna zadruga "Maja" (Gorizia)
  Mestna galerija (Nova Gorica)
  ZSKD - Zveza slovenskih kulturnih društev

 • Opis: Projekt je predvideval štiri slikarske razstave v galerijah slovenskih partnerjev v Novi Gorici in Kulturnem domu v Gorici. Nekatere od teh osebnih razstav se lahko organizirajo tudi v več galerijah istočasno. Galerija Kulturnega doma v Gorici ter Mestna galerija in Galerija Artes v Novi Gorici se lahko pohvalijo z rednim in živahnim delovanjem. Do sedaj sta se na ta način organizirali že dve razstavi, in sicer najprej v Sloveniji, nato pa v Italiji ali obratno. Namen te izmenjave je vključiti več galerij ter doseči širše občinstvo. Cilj projekta je navaditi prebivalce Nove Gorice in Gorice, da obiskujejo umetniške galerije ne glede na njihovo lokacijo in tako začnejo dojemati obe mesti kot eno celoto. Ciljno občinstvo so redni obiskovalci razstav in splošna javnost, umetnostni kritiki, novinarji, kulturniki in ljubitelji umetnosti nasploh. Vsaka razstava traja približno en mesec in ob njej izdajo tudi dvojezični monografski katalog. Dolgoletne izkušnje sodelujočih galerij so dokaz, da so takšne pobude priložnost, da ljudje bolje spoznajo kulturno ponudbo mesta in okolice. Sporočilo upodabljajočih umetnosti je neposredno in takojšnje ter je zato primerljivo samo še z glasbenim izražanjem.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: maj 2005
 • Datum konca projekta: september 2006
 • Odobreni strošek: 45.428,23 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017