projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Festival

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332269
 • Koristnik: Združenje "Filarmonica Monfalconese" (Monfalcone)
 • Partner:
  Občina Cormons
  Občina Gorizia
  Društvo "Violončelo in Glasba" (Dobrovo)
  Kulturni dom (Nova Gorica)
  Občina Brda
  Pokrajina Gorizia

 • Opis: Festival “Cello & Music” (violončelo in glasba) so prvič organizirali leta 2000 skupaj s tečaji violončela in komorne glasbe. Predstavljal je pozitivno izkušnjo za organizatorje, ki so se odločili za nadaljevanje ter so pripravili projekt, ki naj bi prek glasbe oziroma glasbenih in kulturnih dogodkov okrepil odnose med prebivalci ob meji v Trstu, Gorici, Vidmu, Novi Gorici in Tolminu. Kulturni dogodki so se izkazali za priložnost za promocijo in obogatitev tega ozemlja, zlasti Brd in obmejnega pasu od Občine Devin- Nabrežina do Čedada. Ves ta predel se lahko tudi pohvali z zelo zanimivimi, vendar manj znanimi kraji, kjer bi se število obiskovalcev lahko povečalo. V okviru festivalskega programa so pripravili tečaje godal, pihal, tolkal in komorne glasbe, organizirali so koncerte klasične glasbe in drugih zvrsti, srečanja mladinskih in amaterskih orkestrov iz Slovenije, Italije in Evrope ter sestavili profesionalni orkester, v katerem so se zbrali umetniki iz evropskih držav, ki so se udeležili festivala. V primerjavi z vsemi drugimi umetnostmi ima glasba nedvomno to enkratno lastnost, da prek svoje univerzalne govorice spregovori vsem ljudem in tako premaguje razlike med narodi in kulturami. Prek te umetnosti in interdisciplinarnih glasbenih dogodkov so mladi dobili možnost za zbližanje v svoji glasbeni rasti, predvsem pa da se razvijejo na osebni in človeški ravni. V okviru projekta so organizirali mednarodna srečanja znanih glasbenikov in strokovnjakov s tega področja. Tako se je ustvaril prostor za izmenjavo med izvedenci v okviru strokovnega usposabljanja, z njim pa tudi priložnost za srečanje številnih ljubiteljev klasične glasbe.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: april 2005
 • Datum konca projekta: julij 2008
 • Odobreni strošek: 120.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017