projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Eurogo 2004

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332268
 • Koristnik: ZSŠDI - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
 • Partner:
  Društvo "Mladi Nogometaš Nova Gorica" (Solkan)
  Kajak Club "Šilec" (Gorizia)
  Kajak klub "Soške elektrarne" (Nova Gorica)
  Kulturno društvo "Briški grič" (S. Floriano del Collio)
  Športna zveza "Nova Gorica"
  Športno društvo "Juventina" (S. Andrea)
  Športno društvo "Mark Šempeter" (Šempeter pri Gorici)
  Športno društvo "Partizan Renče" (Renče)

 • Opis: V okviru projekta so organizirali in izvedli vrsto športnih in rekreativnih dogodkov, s katerimi so proslavili padec meje in širitev Evropske unije. Na obmejnem pasu v Posočju že vrsto let poteka veliko različnih športnih in rekreativnih dogodkov. Ker pa je širitev Evropske unije zgodovinsko pomemben dogodek, so se prijavitelji namenili dobro pripraviti obsežnejši in raznoliko zastavljen projekt. Projekt “Eurogo 2004” je bilo treba ustrezno pripraviti, predstaviti ter ga skrbno izvesti, prav zato pa je tudi predstavljal kakovostni preskok med dogodki na tem področju. Obenem bi radi poudarili, da so športne in rekreativne dejavnosti v zelo veliki meri prispevale k premagovanju številnih ovir, ki so v Gorici nastale in se ohranile zaradi državne meje. V okviru projekta so pripravili štiri poglavitne športne dogodke: Rdeča nit treh netekmovalnih dogodkov je bilo varovanje in ohranjanje okolja, en dogodek pa je bil tekmovalne narave. Prvi dogodek, spust s kajaki in kanuji po Vipavi od Renč do Sovodenj, je potekal v nedeljo, 18. aprila 2004, medtem ko so 2. maja 2004 organizirali pohod Števerjan-Gonjače. Maja je potekal tudi mladinski nogometni turnir, ki je trajal dva tedna in se ga je udeležilo šestnajst moštev iz Pokrajine Gorica in bližnjih slovenskih krajev. Tekme so se odigrale na različnih nogometnih igriščih v Gorici in okolici. V nedeljo, 12. septembra 2004 je potekal še zaključni dogodek, in sicer kajakaška regata po Soči od Solkana do Podgore.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: februar 2005
 • Datum konca projekta: december 2005
 • Odobreni strošek: 39.586,58 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017