projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Migracije ter gospodarske in družbene spremembe med Trstom in Koprom Obdobje po drugi svetovni vojni

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: BAFVG332256
 • Koristnik: Oddelek za geografske in zgodovinske vede - Univerza v Trstu
 • Partner:
  Narodna in študijska knjižnica (Trieste)
  SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto sloveno di ricerche (Trieste - Trst)
  ZRS – Znanstveno raziskovalno središče - Univerza na Primorskem

 • Opis: Ta projekt je nadaljevanje projekta “Gibanje prebivalstva in družbene spremembe v Pokrajini Trst in v koprskem okraju po drugi svetovni vojni”, namen pa je zaključiti preučevanje obravnavanih virov. Predvideno je bilo, da se preuči zelo bogato gradivo, ki se hrani v zgodovinsko-diplomatskem arhivu Ministrstva za zunanje zadeve, na Ministrstvu za delo, na Deželnem inštitutu za istrsko kulturo v Trstu, na matičnih uradih občin v Pokrajini Trst, na italijanskem državnem statističnem inštitutu (ISTAT) in v francoskem državnem arhivu v Parizu. Namen projekta je bil tudi opraviti navzkrižno primerjavo s podatki iz slovenskih arhivov. V okviru projekta so izvedli primerjalno analizo arhivskega gradiva s preučevanjem spominskih virov, za kar so uporabili metode za preučevanje zgodovine iz ustnih virov. Raziskovanje in tolmačenje gradiva so dopolnilo s preučevanjem konteksta migracijskih premikov in ekonomskih ter socialnih sprememb od konca 19. stoletja dalje. Partnerja, ki sta izvajala projekt, sta zagotovila sodelovanje in medsebojno usklajevanje tako, da so se tehnične delovne skupine redno sestajale na tri mesece. Vmesne delovne faze in tudi končne rezultate so obravnavali na javnih seminarjih, na katerih so primerjali načine zbiranja in uporabljene metode, ter v specifičnih publikacijah. Ob koncu projekta so organizirali mednarodni simpozij o raziskovalnem programu, na katerem so rezultate predstavili lokalni in mednarodni znanstveni skupnosti ter prebivalcem čezmejnega območja. Po simpoziju so objavili tudi zbornik.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2004
 • Datum konca projekta: december 2006
 • Odobreni strošek: 145.308,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017