projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Skupni katalog

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332253
 • Koristnik: Univerza v Trstu
 • Partner:
  Narodna in študijska knjižnica (Trieste)
  Osrednja knjižnica "Srečka Vilharja" (Koper - Capodistria)

 • Opis: Cilj projekta je bil prenesti v elektronsko obliko kataloške podatke celotne bibliografske dediščine v lasti partnerskih ustanov za pripravo spletnega dostopa do kataloga OPAC in METAOPAC. Trenutno je bibliografska dediščina Tržaške univerze na voljo na spletu v celoti, vendar v različnih katalogih. Namen projekta je bil te kataloge poenotiti, jim dodati še ne digitalizirane ter kataloge drugih ustanov, nato pa še pripraviti enotno masko za iskanje po katalogu OPAC v italijanskem in slovenskem jeziku. OPAC deluje na paru namenskih strežnikov, ki lahkov primeru težav s strojno opremo takoj ponovno vzpostavita delovanje storitve. Namen skupnega kataloga OPAC bi bil spodbuditi izmenjavo knjig in torej medknjižnično izposojo. Projekt je bil razdeljen na dve fazi: priprava enotnega kataloga OPAC, ki omogoča dostop do vseh tako ali drugače digitaliziranih podatkov ter začetek obojestranske medknjižnične izposoje; dopolnitev bibliografskih podatkov z vključitvijo že digitaliziranih podatkov, pri čemer se preveri pravilnost bibliografskega opisa avtomatsko pridobljenih podatkov.
 • Spletna stran projekta: http://www.illiricus.units.it

 • Datum pričetka projekta: januar 2004
 • Datum konca projekta: december 2005
 • Odobreni strošek: 150.640,80 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017