projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Sodelovanje muzejev. Muzejske mreže: Projekt RMG

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332252
 • Koristnik: Pokrajina Gorizia
 • Partner:
  CARIGO - Hranilnica Gorica
  Goriški muzej
  Kobariški muzej
  Mestna občina Nova Gorica
  Goriški pokrajinski muzeji
  Občina Brda
  Tolminski muzej

 • Opis: Vzpostavitev muzejske mreže Goriške je sestavljena iz različnih projektov, zlasti komunikacijske dejavnosti in promocije posameznih javnih subjektov (šole in univerze, lokalni obiskovalci in turisti, institucionalni sogovorniki, znanstvena skupnost). Namen projekta obsega oblikovanje logotipa muzejskega sistema, znamke, s katero bi postale prepoznavnejše dejavnosti, ki se izvajajo v okviru čezmejnega sodelovanja, objavo letnega poročila izvedenih dejavnosti kot prvega sredstva obojestranskega vodenja obračunov in prevzemanja odgovornosti med muzejskimi organizacijami in glavnimi interesnimi skupinami. Poleg tega so pripravili spletni portal, ki je postal nepogrešljiv za muzeje, da spoznajo obiskovalce in njihove potrebe ter se lažje uskladijo, spodbudijo dejavnosti in odnose z obiskovalci ter predvsem izboljšajo njihov sprejem. Izdelali so enotno vstopnico v obliki elektronske kartice združenih storitev, ki predstavlja pomembno komunikacijsko in promocijsko sredstvo, da se poveča število zvestih obiskovalcev in izboljša turistična ponudba. Kartica namreč zagotavlja konkretno delovanje muzejskega sistema, s tem pa zaokroži projekt v zaključeno celoto. Glavni cilj pobude je bil poiskati organizacijsko rešitev, s katero bi nadgradili muzejske storitve, povečali svojo privlačnost ter poenotili muzejsko ponudbo na tem območju preko skupnih promocijskih dejavnostih. Projekt “RMG” torej predstavlja začetno fazo bolj dodelanega muzejskega sistema, ki se bo lahko še razvijal v prihodnosti.
 • Spletna stran projekta: http://http//www.provincia.gorizia.it/rete-musei/custom/home.php

 • Datum pričetka projekta: september 2004
 • Datum konca projekta: marec 2007
 • Odobreni strošek: 147.500,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017