projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Dva svetova

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332235
 • Koristnik: Občina Stregna
 • Partner:
  Občina Prepotto
  Občina Kanal ob Soči

 • Opis: S tem projektom nameravata občini Stregna in Prepotto v sodelovanju z občino Kanal ob Soči, postaviti temelje za rešitev, da bi vzpostavili normalno stanje v družbenem življenju. Zgoraj omenjene občine tarejo podobni problemi, kot so nizka gostota prebivalstva, porast prebivalstva nad petinšestdesetim letom in izključenost območja zaradi prisotnosti stare meje. Projekt proučuje v študiji vzroke za nastalo stanje; analizira državno in regionalno zakonodajo s socio-asistenčnega področja in politike dela izkaže kot potrebna za pripravo na bodoče ukrepe. “Dva svetova” je tako usmerjen v okrepitev strategij, ki so namenjene lokalnemu razvoju z ustvarjanjem oblik osveščanja na območju ter oblik komunikacije, ki bi bolj vključevale, predvsem tamkajšnje starejše prebivalce. V ta namen so organizirali veliko pobud s ciljem spodbuditi spretnosti in “veščine” starostnikov, da bi ovrednotili njihove spretnosti, da bi se vključili v življenje skupnosti in da bi zmanjšali njihov občutek osamljenosti in izključenosti. Organizirali so srečanja in večere, na katerih nastopajo starostniki, s prikazovanjem in opisovanjem tehničnih znanj in manjših izdelkov, da bi pokazali, kako pomembno vlogo imajo pretekle tradicije in spretnosti v današnjem socio-ekonomskem sistemu.
 • Spletna stran projekta: http://www.comune.stregna.ud.it/reposit/ Redazione/InterregDueMondi/libro.pdf

 • Datum pričetka projekta: oktober 2005
 • Datum konca projekta: marec 2007
 • Odobreni strošek: 37.500,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017