projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Odprta meja v novem času

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332149
 • Koristnik: Občina S. Dorligo della Valle - Dolina
 • Partner:
  Občinsko združenje prostovoljnih gasilcev "Breg" (Bagnoli della Rosandra - Boljunec)
  Občina Monrupino - Repentabor
  Občina Sgonico - Zgonik
  Mestna občina Nova Gorica
  Mladinski krožek (Dolina)
  Občina Divača
  Občina Hrpelje - Kozina
  Župnija Sv. Urha (Dolina)
  SKD - Slovensko kulturno društvo "France Prešeren" (Bagnoli della Rosandra - Boljunec)
  SKD - Slovensko kulturno društvo "Krasno polje" (Grozzana - Gročana)
  SKD - Slovensko kulturno društvo "Valentin Vodnik" (Dolina)
  SPDT - Slovensko planinsko društvo Trst
  Srenja S. Antonio in Bosco - Boršt

 • Opis: Namen projekta Odprta meja v novih časih je utrditi že obstoječe sodelovanje med občinskimi upravami obeh držav in močno prispevati k svečanemu slavju ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Projekt sestavljata dva glavna dela: institucionalno, operativno in organizacijsko sodelovanje med občinskima upravama in drugimi stvarnostmi, ki delujejo na ozemlju vključenih občin, ter vrsta prireditev na odprti meji, ki so izvedene v različnih krajih čezmejenega območja v občinah, ki sodelujejo v projektu.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2004
 • Datum konca projekta: julij 2005
 • Odobreni strošek: 21.091,66 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017