projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Sporazumevanje brez meja

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: BAFVG332138
 • Koristnik: Gorska skupnost "Torre, Natisone e Collio"
 • Partner:
  Gorska skupnost "Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale"
  PRC - Posoški razvojni center (Kobarid)
  Upravna enota (Tolmin)

 • Opis: Projekt nadaljuje čezmejno sodelovanje, ki se je začelo z Sporazumom iz Castelmonta iz leta 1999, znotraj katerega so bili ustanovljeni kolegij županov in mešani italijansko-slovenski tehnični odbor. Ob isti priliki je bila podana tudi zamisel, da bi se sodelovanje razširilo na širše območje, ki bi zajemalo celotni obmejni pas med Trbižem in Gorico. Namen projekta je uresničitev te pobude z ustanovitvijo foruma, ki bi ga sestavljala tematska debatna omizja, katerih cilj je uresničitev političnih pobud o sodelovanju. Z oblikovanjem delovnih skupin - tako institucionalnih (lokalne uprave in razvojne agencije), kot tematskih (tehnična komponenta za koordinacijo in socialno, kulturno in ekonomsko načrtovanje) - forum omogoča, da se predstavijo institucionalne komponente ter predstavniške teritorialne organizacije. Poleg zgoraj omenjenega forum za usklajen in sinergijski razvoj podpira obojestransko poznavanje udeležencev in koordinira različne pobude, ki se dogajajo na mejnem pasu, s skupnim načrtovanjem kulturnih in socioekonomskih aktivnosti. Delo skupin je zbrano v istoimenski dvojezični publikaciji, kar predstavlja začetek pri aktivaciji čezmejnega programiranja Gorske skupnosti v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom iz Kobarida.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: december 2005
 • Datum konca projekta: december 2006
 • Odobreni strošek: 35.846,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine, Rovigo

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017