projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Paleovie in logistika komunikacije na ozemlju, imenovanem

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAVEN332065
 • Koristnik: Občina Concordia Sagittaria
 • Partner:
  Občina Piran-Pirano
  Pokrajina Venezia

 • Opis: V okviru projekta so bili pridobljeni podatki in informacije o komunikacijskem sistemu na območju Concordie v obdobju od XII. stoletja pr.n.š. do XI. stoletja n.š. v najširši trgovski mreži z bližnjo istrsko, zlasti pa s slovensko obalo. Vključitev slovenskega območja je prispevala k raziskovanju komunikacijskih morskih poti na severnem Jadranu z ozirom na plovnost rek v nižini vzhodnega Veneta. Upoštevane so bile fizično geografske raziskavo o vključenem območju in naselitvene strategije v času, ki je predmet raziskave, zlasti še v prazgodovinskem obdobju: topografija in ceste, vodne poti in pristanišča. Tem temam sledijo podrobnejše raziskave o prebivalstvu, trgovski izmenjavi in kovanju denarja. Preučene so bile tudi tematike o prevozih in materialih, dosežkih, poklicnih in zgodovinskih osebnostih tistega časa. Predmet zgodovinsko-pravne raziskave so pravo in norme na področju trgovskih izmenjav, prikazane pa so tudi nekatere teme antropološke vsebine glede verovanj, jezikov in narečij. Ob zaključku projekta je bila izdelana informacijska baza podatkov, ki je glede na posamezna obravnavana področja razdeljena na “kartice”. Vsako področje je nato ponovno obravnavano v okviru ustanovitve Študijskega centra za arheologijo Vzhodnega Veneta, ki ima sedež v Concordii Sagittarii. Dvoletne obsežne študije so bile zaključene z izdajo monografije, kar predstavlja založniško dejavnost Študijskega centra. Baza podatkov je predstavljena v Concordii Sagittarii in v Piranu-Pirano v obliki “študijskega dneva” ob sodelovanju italijanskih in slovenskih strokovnjakov.
 • Spletna stran projekta: http://www.comune.concordiasagittaria.ve.it/ comune/programmi/paleovie-e-logistica-dellacomunicazione- sul-territorio-di-iulia-concordiasec- xii-a-c-ii-d-c-asse-misura-3.2/

 • Datum pričetka projekta: januar 2003
 • Datum konca projekta: maj 2004
 • Odobreni strošek: 57.390,07 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017