projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Nove generacije

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAVEN332063
 • Koristnik: Kulturno društvo "Adria Art" (Venezia)
 • Partner:
  Raziskovalni center "Fabrica" (Catena di Villorba)
  Fundacija "Bevilacqua La Masa" (Venezia)
  Galerija "Škuc" (Ljubljana)
  Moderna galerija (Ljubljana)
  Obalne galerije (Piran - Pirano)
  Pokrajina Venezia

 • Opis: Projekt »Nove generacije« sej je izvajal kot prireditev, ki nudi veliko možnosti novim generacijam mladih umetnikov, ki zaključujejo Likovno akademijo v Benetkah in v Ljubljani, ali umetnikom, ki so pred kratkim zaključili izobraževalno pot in se postopoma pojavljajo na umetniški sceni. Projekt se poslužuje posebne formule v obliki mesečne predstavitve oziroma večera, na katerem vsak avtor predstavi svoje delo s predstavo ali z video projekcijo. Za vsakega avtorja sta predvideni dve predstavi. V Benetkah bodo predstavitve potekale v prostorih Galerije A+A, medtem ko bodo v Sloveniji potekale med Ljubljano, Galerijo Škuc in Moderno Galerijo, ter v Obalnih galerijah v Piranu-Pirano. Ob zaključku projekta so pripravili razstavo, v kateri se bodo predstavili najboljši avtorji iz obeh držav. Najprej razstava v Benetkah, kateri sledi razstava v Piranu-Pirano. Ob tej priložnosti je bila organizirana okrogla miza z umetniki, kuratorji in direktorji ustanov za skupno debatiranje o problematikah mladih umetnikov obeh držav. Namen projekta je bila torej izvedba vrste izmenjav kulturnega značaja, v katere so bili zajeti predvsem mladi umetniki, pa tudi ustanove, ki delujejo na tem kulturnem področju v obeh državah, z namenom, da nove generacije dobijo možnost in da se vzpostavijo trajni medosebni odnosi.
 • Spletna stran projekta: http://www.aplusa.it/ita/archivioeventi.asp?page=4

 • Datum pričetka projekta: januar 2003
 • Datum konca projekta: avgust 2004
 • Odobreni strošek: 82.200,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017