projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Čezmejno omrežje med klinikami

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAVEN332057
 • Koristnik: Krajevna zdravstvena enota št. 13 (Mirano)
 • Partner:
  Bolnišnica "Sežana"
  Slovensko zdravniško društvo Trst - Gorica
  Splošna bolnišnica "Izola" (Izola - Isola)

 • Opis: Projekt je namenjen izdelavi raziskovalne mreže in storitev za obdelavo kliničnih podatkov in slik, ki so pridobljeni med bolnišničnimi zdravstvenimi preiskavami. Namen tega je racionalizacija virov ter zagon novih preventivnih programov. Nastavljen je bil torej zdravstveni intranet, v katerega so zajete tako lokalne socialno-zdravstvene enote iz Pola iz Mirana, Dola in Noale, kot tudi zdravstvene ustanove in zdravniki splošne medicine. Mreža omogoča integracijo in upravljanje informativne baze podatkov, izmenjavo kliničnih podatkov ter konzultacijo kartonov pacientov. Za uspešno sodelovanje s slovenskimi bolnišnicami je bilo določenih nekaj področij, iz katerih se izvajajo skupne raziskave. Izvedla se je tudi analiza obeh organizacijskih zdravstvenih modelov, da bi proučili ukrepe, potrebne za uskladitev sistemov. V novem okolju je možno izvajati preiskovalne metode, ki uporabljajo mikroskopijo, endoskopijo in ekografijo in ki delujejo na osnovi »Microsoft SQL Server 2000«. Taka struktura odjemalec-strežnik je popolnoma skladna z bolnišničnim informacijskim sistemom (HIS) in omogoča upravljanje kliničnega kartona pacienta, kjer so priložene slike k podatkovni bazi opravljenih preiskav. Za nastavitev novega programskega sistema so morali izvesti nekaj izobraževalnih srečanj z zdravniki. V to prvo fazo preskušanja so bili vključeni oddelki patološke anatomije, splošne medicine, kirurgije in pneumologije.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: november 2002
 • Datum konca projekta: avgust 2004
 • Odobreni strošek: 157.090,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017