projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Vizualna komunikacija in Grafično oblikovanje v vzhodni in zahodni Evropi

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAVEN332051
 • Koristnik: Državno združenje italijanskih zadrug (Treviso)
 • Partner:
  Društvo zamejskih likovnikov
  Obalne galerije (Piran - Pirano)

 • Opis: Projekt združuje partnerje pri organiziranju in izvedbi skupne prireditve med Venetom in Slovenijo. Razstava, katere naslov je “Take care”, v poudarek očitno socialnega značaja vseh razstavljenih del, je sestavljena iz grafik, ilustracij in fotografij umetnikov in oblikovalcev iz obeh držav in analizira, kako se preko komunikacij družbene problematike približujejo, interpretirajo in proučujejo. Projekt sestavlja več različnih dogodkov. Najprej sta bili pripravljeni dve razstavi o kampanjah vizualne socialne komunikacije preko tiska, na katerih sodelujejo nekatera največja italijanska in slovenska imena na področju propagandne grafike. Kasneje so v Galeriji A+A v Benetkah potekala javna srečanja, na katerih so sodelovali različni izvajalci in umetniki. V dokaz trajnega značaja venetsko-slovenskega sodelovanja, je ta projekt nastal kot nadaljevanje razstave Manifesto!, ki je bila financirana v okviru Interreg II in ki se je odvijala pred dvema letoma v Benetkah ob priložnosti Salona kulturne dediščine in ki je bila posvečena ne komercialni komunikaciji. Glede na prejšnji uspeh je bil tokrat poudarek na socialni komunikaciji kot dokaz, kako se bo bogati italijanski severovzhod, ki mu je usojeno, da se vse hitreje in neizogibno integrira z evropskim vzhodom, in se mora pomeriti ne samo na ekonomskem nivoju in v bolj ali manj zmagovitih stilih življenja, ampak tudi v sposobnosti soočenja in nudenja rešitev na velike probleme, ki neizogibno, pogosto dramatično, napadajo družbeni red obeh zemljepisnih območij.
 • Spletna stran projekta: http://www.manifesti.org/takecare/ita/c01/ scheda.htm

 • Datum pričetka projekta: april 2003
 • Datum konca projekta: julij 2004
 • Odobreni strošek: 162.040,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Treviso

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017