projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: RAINBOW MUSICA. Glasbena srečanja Italija – Slovenija marec - junij 2003

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: BAVEN332041
 • Koristnik: Občina Mirano
 • Partner:
  Tartinijeva hiša (Piran - Pirano)
  Občina Martellago
  Občina S. Maria di Sala
  Občina Scorzè
  Filozofska fakulteta - Univerza v Benetkah
  Italijanski inštitut "A. Vivaldi" - Fondazione Cini (Venezia)
  Občina Piran-Pirano

 • Opis: Projekt prireja vrsto koncertov mladih glasbenikov iz Veneta in Slovenije ter organizira delavnico o študiju in interpretaciji opere iz osemnajstega stoletja, katerega namen je priprava opere “Don Giovanni” Giuseppeja Cazzanige in Giovannija Bertatija. Gre za originalno različico opere Don Giovanni, po kateri je liretist Lorenzo Da Ponte dobil navdih za bolj znanega in posrečenega Mozartovega Don Giovannija. Delavnico vodijo kvalificirani glasbeniki, katere so povabili v sodelovanju z Univerzo iz Benetk. Program se začne s selekcijo, kateri sledi delavnica. Glede na uspeh prejšnje izdaje glasbenih srečanj med Italijo in Slovenijo bodo organizirane štiri ponovitve Don Giovannija Bertatia in Cazzanige, in sicer v Martellagu, v Miranu, v S.Maria di Sala ter v Kopru-Capodistrii. V ciklusu koncertov je predvidenih enajst koncertov, v katerih bodo nastopali glasbeni ansambli iz Veneta in Slovenije. Pri izdelavi umetniškega programa bodo znanstveno svetovanje nudile glasbene šole. Za organizacijo bo poskrbelo glasbeno društvo “Barok in okolica Mirana”, ki je že leta strokovno dejavno na tem področju. V okviru projekta bodo potekala tudi srečanja in konference o vinsko-gastronomski kulturi z namigi na skupne elemente, ki so danes prisotni v beneški in slovenski stvarnosti glede na skupno preteklost. Kongres se bo odvijal v Miranu, v Miranu in Kopru-Capodistrii pa srečanje kulinarične kulture.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: december 2002
 • Datum konca projekta: november 2003
 • Odobreni strošek: 66.166,50 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017