projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Ponovna ureditev katastrske kartografije in dopolnitve k numerični tehnični kartografiji za njeno up

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332002
 • Koristnik: Univerza v Vidmu
 • Partner:
  Geodetski inštitut Slovenije (Ljubljana)

 • Opis: Namen aktivnosti, ki so bile predvidene v projektu, je popolna uskladitev specifičnih tehnik s področja kartografije na obeh obmejnih območjih. Projekt visoke tehnične in znanstvene ravni nedvomno predstavlja prvo izkušnjo sodelovanja med deželo Furlanijo Julijsko krajino ter Republiko Slovenijo. V ta namen je nujno potrebno uporabljati natančne, zanesljive in dopolnjene topografske baze s podatki v velikem merilu, prevedene v informatizirane naloge, ki omogočajo kakovostno in skladno ažuriranje katastrskih kartografij. Današnje tehnološke novosti omogočajo rabo novih meritvenih sistemov, ki temeljijo na laserskem skeniranju iz zemlje in zraka za avtomatsko pridobivanje in memorizacijo velikega števila natančnih podatkov visoke gostote posnete površine, kar olajša in poenostavlja ustvarjanje topografskih baz. Značilnost tega projekta je v skupnem jeziku različnih obstoječih kartografij, katere bodo s pomočjo topografskih podatkov, omogočile uniformiranje, tudi tridimenzionalno, enopomenske predstavitve ozemlja. Projekt se je razvijal več fazno in je zajemal aktivnosti koordinacije, postavitev raziskovalnega laboratorija s področja geomatike in ponovne sestave katastrske kartografije, preskušanje novih tehnologij snemanja ter širjenje rezultatov na izobraževalnih srečanjih.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: april 2003
 • Datum konca projekta: marec 2007
 • Odobreni strošek: 892.861,46 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017