projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Strokovna presoja vrednotenja kakovosti piva, proizvedenega v zasebnih-manjših pivovarnah v Deželi Furlanija Julijska krajina in v Sloveniji

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331368
 • Koristnik: Oddelek za živilske znanosti - Univerza v Vidmu
 • Partner:
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • Opis: Z ustanavljanjem mikropivovarn smo dandanes priče veliki pestrosti in širitvi ponudbe pivovarniške industrije. Običajno so to mala ali srednje velika podjetja, ki imajo ob proizvodnih prostorih še pivnico (Brewpubs). Ugotovitve kažejo, da primanjkuje ustreznega kadra na tem področju, ki postaja iz ekonomskega vidika vse bolj zanimivo. Delavci na tem področju morajo osvojiti predvsem znanje o predelavi surovin in o učinkovitem organizacijskem vodenju proizvodnje. S podobnimi težavami se srečujejo tudi v Sloveniji. Za delavce na tem področju je potrebna specifična priprava in osvojitev znanja o tehnikah in metodologijah, potrebnih za proizvodnjo piva. Obenem mora imeti tehnik tudi znanja z organizacijskega, ekonomskega in strateškega področja vodenja mikropivovarn. Tehnik opravlja kontrolo kakovosti tako surovin kot končnega izdelka. Ocenjevanje nekaterih kemijsko-fizikalnih parametrov piva dopušča namreč dostop do koristnih informacij o lastnostih surovine in obenem omogoča ali proizvedeno pivo odgovarja vnaprej določenim proizvodnim standardom.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: julij 2005
 • Datum konca projekta: junij 2008
 • Odobreni strošek: 34.641,84 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017