projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Tehnike izdelovanja projektov skupnosti

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331362
 • Koristnik: SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
 • Partner:
  Izobraževalni center "ENAIP" (Trieste)
  Občina Gorizia
  Ekonomska fakulteta - Univerza v Trstu
  Gospodarska zbornica Slovenije - Območna obrtna zbornica Koper
  Občina Piran-Pirano
  Občina Sežana
  Pokrajina Gorizia
  SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje (Trst)
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  SSO - Svet slovenskih organizacij
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)

 • Opis: Projekt je nastal kot odgovor na različne med seboj povezane potrebe, ki so jih največkrat izrazili predstavniki institucij in organov s področja načrtovanja, sodelovanja in pomoči v tujiini. Konkretna analiza potreb je pokazala predvsem potrebo po večjem poudarku na izobraževanju in kulturi za tiste osebe, ki so prisotne in aktivne na čezmejnem območju. Struktura tečaja je nastala na popdlagi analize poklicnega profila, vsebin, ki naj bi jih tečajnik osvojil za opravljanje svojih nalog, ter iz ocene stanja delovnega okolja, v katerega naj bi bil delavec vključen. Aktivnosti priprave projektov in mednarodnega sodelovanja izvajajo zelo različne institucije, od nevladnih organzacij do svetovalnih družb, ki opravljajo aktivnosti in/ali projekte sodelovanja namenjene predvsem območjem jugovzhodne Evrope. Zaposleni, ki skrbijo za pripravo in upravljanje programov Skupnosti ter sodelovanj, morajo biti fleksibilni in prilagodljivi; poznati morajo mednarodne razmere ter politično in pravno delovanje; problematiko razvojne ekonomije v mednarodnih razmerah; posebnosti, politiko in razmere na področju načrtovanja in sodelovanja; zakonodajo glede mednarodnega sodelovanja; načrtovanje, vodenje in finančno spremljanje sofinanciranih projektov.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: februar 2005
 • Datum konca projekta: marec 2006
 • Odobreni strošek: 59.998,10 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017