projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Teritorialni marketing in upravljanje okolja

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331353
 • Koristnik: Izobraževalni center "ENFAP" (Gorizia)
 • Partner:
  Občina Cervignano del Friuli
  Občina Grimacco – Garmiski Kamun
  Občina Pulfero
  Občina S. Pietro al Natisone
  Občina Savogna
  Gorska skupnost "Torre, Natisone e Collio"
  Občina Bovec
  Občina Kobarid
  Občina Tolmin

 • Opis: Projekt se uvršča med aktivnosti sistemskega izobraževanja, katerega namen je ovrednotenje slovenskoitalijanskega čezmejnega območja s turističnega vidika na podlagi partnerskega dogovora med javnimi zavodi, izobraževalnimi zavodi, društvi, podjetji in drugimi institucijami z aktivno vlogo v lokalnem razvoju. Projekt je bil namenjen javnim uslužbencem Nadiških dolin in zgornje doline Soče, s ciljem pospešiti vzpostavitev “javnega” tehničnega omizja s podporno in dopolnitveno vlogo pri številnih zasebnih pobudah, ki nastajajo v okviru turizma na zgoraj navedenih območjih. Območje zaznamuje velik demografski in ekonomski upad, v turistični ponudbi pa je na razpolago veliko možnost za razvoj in rast. Izobraževanje v okviru projekta je vključevalo predavanja v šoli, srečanja v okviru seminarjev, delovna omizja, študijska potovanja, namenjena pridobivanju izkušenj pri upravljanju s turističnimi viri ter novih sposobnosti načrtovanja marketinških aktivnosti na območju. V okviru projekta so bili zastavljeni trije cilji, in sicer ustanovitev javnega skupnega slovensko-italijanskega organa, ki skrbi za trženje območja vključenega v projekt, deluje in sprejema odločitve samostojno; izdelava načrta trženja z določitvijo strategije in komunikacijsko-promocijskih aktivnosti za”prodajo” območja ter svetovanje investitorjem; vključitev v pravilnik EMAS s strani vključenih javnih uprav.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: maj 2005
 • Datum konca projekta: oktober 2006
 • Odobreni strošek: 16.175,28 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017