projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Posodobitev predpisov in praks za upravljanje z odpadki v čezmejnem slovensko-italijanskem primorskem območju

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331352
 • Koristnik: LED - Deželni laboratorij distribucijske ekonomije (Trieste)
 • Partner:
  Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina
  Občina Muggia
  Občina Trieste
  Mestna občina Koper-Capodistria
  Pokrajina Trieste

 • Opis: Cilj projekta je izbraževanje o predpisih in metodah upravljanja z odpadki na območju italijansko-slovenske obale, in sicer od Devina-Nabrežine do Pirana. Tako v Italiji kot v Sloveniji je zaznati potrebo, da se zaposlenim v javni upravi, posreduje strokovno znanje o obojestranskem poznavanju pravil, strukture državnih organov odgovornih za področje odpadkov. Cilj projekta je bil v isti učilnici združiti nekatere uslužbence občin, ki ležijo vzdolž obale od Devina-Nabrežine do Pirana. V okviru tečaja obravnavane vsebine so bile povezane z bodočo čezmejno mrežo ravnanja z odpadki. Le-to bo mogoče zasnovati, ko bodo razne uprave določile lokacije za odlagališča v skladu z lokalnimi, regionalnimi, državnimi in evropskimi zahtevami. Tečaj je obsegal analizo, tako iz italijanskega kot slovenskega vidika, predpisov o odpadkih in njihovem upravljanju; vloge in pristojnosti javnih zavodov in organizacij na področju ravnanja z odpadki ter uporabo upravnih postopkov v ravnanju z odpadki; tehnične lastnosti naprav za uničevanje/predelavo/ravnanje z odpadki (iz gospodinjstev in posebni odpadki) na območju. Ob zaključku izobraževanja je bila ustanovljena delovna skupina, odgovorna za nadaljevanje aktivnosti na področju ravnanja z odpadki in upravljanjem prostora.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: junij 2005
 • Datum konca projekta: oktober 2006
 • Odobreni strošek: 18.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017