projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Opazovanje okolja za upravljanje ćezmejnega prostora

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BBFVG331351
 • Koristnik: Občina Trieste
 • Partner:
  Mestna občina Koper-Capodistria

 • Opis: Projekt je namenjen izobraževanju slovenskih in italijanskih javnih uslužbencev na področju čezmejnega upravljanja prostora. Izobraževanje je vključevalo predavanja in seminarske izvenšolske aktivnosti. Izobraževanje je potekalo v naslednjih fazah: organizacija in priprava aktivnosti; izobraževanje v učilnici in izvedba seminarjev; izobraževanje on-line v primeru aktivnosti project-work; preverjanje znanja na zaključnem izpitu; zaključna faza pa je bila namenjena analizi follow-up glede operativnih vplivov in zunanje učinkovitosti izobraževanja (aktivnost je izvedel vsak vključeni zavod samostojno). V okviru izobraževanja je potekal seminar s poudarkom na “Okoljevarstvu čezmejnega območja: problemi in perspektive sodelovanja”. Namen projekta je javnim uslužbencem, ki se ukvarjajo z upravljanjem prostora, ponuditi nova orodja za spoznavanje načinov, omejitev in sredstev za proučevanje okolja, pa tudi znanje na področju evropske in nacionalne okoljske zakonodaje, pravila ustreznega vedenja v odnosu do organov, ki vodijo okoljske storitve, in do uporabnikov le-teh v luči bodočega načrtovanja, upravljanja in vrednotenja območja.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: maj 2005
 • Datum konca projekta: september 2006
 • Odobreni strošek: 6.343,52 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017