projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Sport Events Manager

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331347
 • Koristnik: Združenje izobraževalnih zadrug (Udine)
 • Partner:
  Skupnost Italijanov "Giuseppe Tartini" (Piran - Pirano)
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)

 • Opis: Projekt je nastal glede na zahteve javnih zavodov, društev in kulturnih institucij, podjetij in turističnih združenj, da bi razpolagali z izobraženim osebjem, ki bi bilo usposobljeno za pripravo, organizacijo in vodenje športnih prireditev tako iz idejno-projektnega vidika kot iz tehnično-izvedbenega vidika. Zahteva je povezana z vse večjim zanimanjem ponudnikov na področju športa kot strateškim elementom, v katerega se vlaga za prihodnost in napredek območja, s posebnim poudarkom na vključitvi mladih v aktivno sodelovanje v družbenem življenju, zdravju in fizičnem dobrem počutju vseh starosti, spodbujanju kolektivnih aktivnosti, pospeševanju turistično zanimivih aktivnosti, izboljšanju kakovosti življenja. Šport je pomemben gospodarski element tako z družbenega kot političnega vidika. Za organizacijo določene prireditve so potrebne tako komunikacijske, promocijske, managerske, upraviteljske sposobnosti kot tudi pretežno tehnične in turistične sposobnosti organizatorjev. Vpliv športa je oz. bo vedno bolj pomemben v določanju ekonomske kakovosti in kakovosti življenja na čezmejnem območju, zlasti v Furlaniji Julijski krajini in Republiki Sloveniji. Projekt “Sport Events manager” je namenjem čezmejnim ciljnim skupinam, zlasti brezposelnim osebam s srednješolsko izobrazbo.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: april 2004
 • Datum konca projekta: marec 2006
 • Odobreni strošek: 55.957,94 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017