projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Art Events Manager

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331346
 • Koristnik: Združenje izobraževalnih zadrug (Udine)
 • Partner:
  Skupnost Italijanov "Giuseppe Tartini" (Piran - Pirano)
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)

 • Opis: Projekt “Art Events Manager” je namenjen izobraževanju za razvoj čezmejne podjetniške kulture na področju predstav in prireditev ob upoštevanju področne evropske in nacionalne zakonodaje. Pobuda je nastala kot odgovor na zahteve javnih zavodov, društev in kulturnih institucij, podjetij in turističnih združenj, da bi razpolagali z izobraženim osebjem, ki bi bilo usposobljeno za pripravo, organizacijo in vodenje umetniških prireditev - kot so festivali, revije, razstave in predstave - tako iz idejno - projektnega vidika kot iz tehnično-izvedbenega vidika. Zahteva je povezana z vse večjim zanimanjem ponudnikov na področju kulture kot strateškim elementom, v katerega se vlaga za prihodnost in napredek območja, s posebnim poudarkom na ovrednotenju lokalnih virov, zaščiti manjših kultur, pospeševanju turistično zanimivih aktivnosti, izboljšanju kakovosti življenja. Projekt je namenjen čezmejni ciljni skupini, zlasti brezposelnim osebam s srednješolsko izobrazbo.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: april 2004
 • Datum konca projekta: marec 2006
 • Odobreni strošek: 56.119,40 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017