projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Youth leader - Pripravnika Alma Volk in Andrea Malagnino

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331345
 • Koristnik: SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
 • Partner:
  Združenje "Progetto Aggregazione Giovanile" (Trieste)
  Zadruga "L'Albero Azzurro" (Trieste)
  Mladinski center "Podlaga" (Sežana)
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana - Mladinski hotel Pliskovica

 • Opis: Namen projekta je poklicno izobraževanje namenjeno pridobitvi znanja na področju vodenja organizacij delujočih v terciarnem sektorju, mladinske problematike na slovensko-italijanskem območju ter priprav in izvajanja skupnih čezmejnih projektov s področja socio-vzgojnih in kulturnih storitev za promocijo mladinske kulture, preventive in zmanjševanja izključenosti in prestopništva, priprave animacijskih pobud na območju ter mladinskega turizma. V okviru projekta sta dve mladi osebi iz upravičenega območja programa v Italiji in Sloveniji istočasno nabirali delovne izkušnje v sektorju, ki nudi zanimive možnosti razvoja in zaposlitve. Youth Leader je aktiven na področju terciarnega sektorja. Deluje samostojno ali v okviru društva in/ali združenja kot koordinator in/ali odgovorni za projekte z mladimi. Aktiven je tako v privatnem sektorju kot v sodelovanju z javnimi zavodi, kjer usklajuje različne izkušnje na področju socialne promocije in socio-kulturne animacije; vodi centre za mlade; neposredno sodeluje pri načrtovanju aktivnosti in poskrbi za njihovo izvedbo z zunanjo pomočjo; sodeluje z območnimi institucijami, ki se ukvarjajo z istimi starostnimi skupinami. Pripravnika, zaposlena za osem mesečno obdobje, sta pridobila strokovna znanja, zlasti glede ustreznega odnosa do posameznika in skupin, pripravljenosti in odprtosti za potrebe mladih na čezmejnem območju, pa tudi glede stalnega ažuriranja in informiranja o temah, ki so specifično vezane na skupine mladih.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2005
 • Datum konca projekta: marec 2006
 • Odobreni strošek: 23.686,16 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017