projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Izvedenec za vodnjo proizvodnje in okoljskega planiranja na podeželju

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331344
 • Koristnik: Izobraževalni center "IAL" (Pordenone)
 • Partner:
  Združenje agronomov in gozdarjev Furlanije Julijske krajine
  Gorska skupnost "Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale"
  Conaform S.r.l. (Roma)
  Fakulteta za agronomijo - Univerza v Padovi
  Deželna federacija agronomov in gozdarjev
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • Opis: Projekt je namenjen izobraževanju mladih diplomantov s področja kmetijskih in okoljskih znanosti, kemijskega inženiringa, naravoslovja, fizike, sposobnih delovati v novem okolju, ki ga je vzpostavila reforma skupne kmetijske politike (v nadaljevanju SKP), v konkurenčnem okolju, ki je vse bolj odprto svetovnim trgom, in tudi v luči pred kratkim razširjene Evropske unije. Tečajniki s čezmejnega območja, se udeležujejo teoretičnih učnih ur in praktičnega dela v podjetjih, seminarjev, delavnic in študijskih ogledov in tako pridobijo tehnično-načrtovalno znanje, ki ga zahtevajo podjetja s tega področja v obeh državah. Tako se lahko soočijo z nenehnimi spremembami v lokalni ekonomiij, s kmetijskimi in okoljskimi spremembami, z novim konkurenčnim okoljem v luči razvojne politike in čezmejnega ter mednarodnega sodelovanja Evropske unije. Strokovnjak v čezmejnem ekonomskem prostoru je tako pridobil znanja na področju načrtovanja, prepoznavanja topografskih posnetkov s pomočjo računalniških orodij (CAD, GIS); prepoznavanja glavnih poudarkov kmetijske zakonodaje (reforma SKP, definicija kmetijskega podjetnika); upravljanja in prostorskega načrtovanja ter poglobil znanja o ekonomiji, postopkih za pripravo ocene ekonomske učinkovitosti, računovodenju, kmetijski politiki in namenski pomoči strukturnih skladov. Pridobitev znanja udeležencem omogoča, da lahko svetujejo v proizvodnih podjetjih in sodelujejo z javnimi institucijami na številnih področjih, kot npr. načrtovanje, snemanje terena, nadzor nad spoštovanjem okoljske zakonodaje, kakovosti, varnosti, javnega zdravja.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: april 2005
 • Datum konca projekta: julij 2006
 • Odobreni strošek: 59.994,06 €
 • Dežela / Statistična regija: Pordenone

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017