projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Izpopolnjevanje v gostinstvu - organizacija in vodenje postrežbe v jedilnici

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331343
 • Koristnik: Izobraževalni center "IAL" (Pordenone)
 • Partner:
  Center za storitve in dokumentacijo za mednarodno gospodarsko sodelovanje (Gorizia)
  Obrtna zbornica Slovenije - Območna obrtna zbornica Nova Gorica
  Associazione economica slovena (Gorizia)

 • Opis: Izobraževanje je namenjeno gostinskim delavcem, predvsem tistim v strežbi. V okviru tečaja, ki je namenjen brezposelnim osebam z izobrazbo turistično- gostinske smeri in prihajajo iz upravičenega območja programa v Sloveniji in Italiji, so potekali seminarji, delavnice in praktično delo. Izobraževalni tečaj na področju gostinstva prispeva h krepitvi turističnega sektorja čezmejnega območja. Vodja strežbe je kvalificirani delavec, ki samostojno in odgovorno v gostinskih in trgovskih podjetjih skrbi za strežbo jedi in pijač pri mizi ter za njihovo prodajo. V skladu z veljavno zakonodajo in usmeritvami podjetja poskrbi delavec za pripravo in ureditev jedilnic in miz, za sprejem in svetovanje gostom, za serviranje in izvedbo nekaterih drugih dejavnosti ob prisotnosti gostov (prižiganje sveč, rezanje itd.), za sodelovanje pri pripravi seznamov pijač, za sodelovanje pri banketih, za pripravo računov, sprejemanje in reševanje reklamacij itd. Projekt prispeva k ustanovitvi turistične mreže, v katero se vključuje kvalificirano in usposobljeno delovno silo na področju kakovostnega gostinstva in hotelirstva čezmejnega trga delovne sile.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: april 2005
 • Datum konca projekta: junij 2006
 • Odobreni strošek: 59.996,88 €
 • Dežela / Statistična regija: Pordenone

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017