projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Projektiranje na področju turizma in varovanih območij - Pripravnici: Darja Kranjc in Erica Brunazzi

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331342
 • Koristnik: SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
 • Partner:
  Mednarodni inštitut "J. Maritain" (Trieste)
  Javni zavod "Park Škocjanske jame"
  Servis S.r.l. (Trieste)
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  SSO - Svet slovenskih organizacij

 • Opis: Cilj projekta je izobraževanje oseb za pripravo in vodenje skupnih čezmejnih projektov na področju turizma in varovanja zavarovanih območij čezmejnega Krasa. Projekt je del t.i. work experiences, ki je namenjen dvema brezposelnima osebama - eni s stalnim bivališčem v Italiji, drugi s stalnim bivališčem v Sloveniji, znotraj upravičenega območja programa - in v osem mesečnem času sta imeli priložnost neposrednega stika z delovnim področjem. Kandidatki sta bili zaposleni na Mednarodnem inštitutu J. Martain v Trstu in v Javnem zavodu Park Škocjanske jame v Škocjanu. Od strokovnjaka, vključenega v izobraževanje, se pričakuje sposobnost priprave, vodenja in ovrednotenja aktivnosti čezmejnega značaja, ki se na področju turističnega sektorja nanašajo na obnovo infrastrukture, evidentiranje in dokumentiranje dediščine, pripravo načrtov in aktivnosti promocije ponudbe, na okoljskem področju pa na aktivnosti varovanja naravnih vrednot in zavarovanih območij.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2005
 • Datum konca projekta: junij 2006
 • Odobreni strošek: 23.465,66 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017