projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Fleksibilne storitve za zgodnje otroštvo

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331341
 • Koristnik: Združenje za izobraževanje vzgojiteljev (Trieste)
 • Partner:
  Združenje "Infanzia Serena" (Tarcento)
  Občina S. Dorligo della Valle - Dolina
  Zadruga "Il Guscio" (Trieste)
  Zadruga "La Casetta" (Trieste)
  Vrtec "Nova Gorica"
  ZRSZ - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - Območna enota Nova Gorica

 • Opis: Cilj projekta je izobraževanje oseb na področju storitev za otroke, še zlasti na področju alternativnih ali inovativih služb, ki jih spodbuja sodobna zakonodaja na čezmejnem območju (pomoč na domu, jasli v podjetjih in stanovanjskih blokih itd.) ter vzpostavitve novega podjetnišva. Projekt oblikovanja dvojezične ustanove, katerega pobudnik je bil Vrtec Nova Gorica, predstavlja prvi korak k vzpostavitvi čezmejne mreže na področju storitev za otroke. Cilj izobraževanja je udeležencem posredovati potrebna znanja, da bodo lahko delovali kot vzgojitelji v družinskem okolju (vzgojitelj na domu), v klasičnih izvendružinskih oblikah varstva (jasli in otroški vrtci) ali v sodobnih oblikah varstva (jasli na domu, v podjetjih ipd.), kjer naj bi z otroki in za otroke vzpostavili pedagoško ustrezne in psihološko spodbudne odnose. Projekt sestavljajo tri različne faze: po promociji izobraževalnega procesa je bil izveden izbor kandidatov; izbrani študenti so se udeležili izobraževalnega programa povezanega s prakso. Na koncu so tečajniki opravili preizkus znanja.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: november 2004
 • Datum konca projekta: julij 2005
 • Odobreni strošek: 60.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017