projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Tehnike zbiranja in obdelave podatkov v čezmejnem prostoru - Pripravnika: Igor Lakovic in Roberta Vincoletto

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331340
 • Koristnik: SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
 • Partner:
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto sloveno di ricerche (Trieste - Trst)
  SSO - Svet slovenskih organizacij
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)

 • Opis: Cilj projekta je izobraževanje strokovnjakov namenjeno zbiranju podatkov o prisotnosti manjšin, še zlasti slovenske manjšine v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji. Pripravnika, eden s stalnim bivališčem v Italiji, drugi s stalnim bivališčem v Sloveniji, znotraj upravičenega območja programa, sta pripadnika zgoraj omenjenih manjšin in sta v osem mesečno izobraževanje vključena v okviru t.i. work experience. Program namenjen izobraževanju novega poklicnega profila je v skladu s čezmejnimi zahtevami. Omogoča istočasno natančno in primerljivo analizo obeh etničnih manjšin, prisotnih na tem območju, z namenom krepitve medsebojne integracije in uspešnejšega sodelovanja. Izobraženi kader se lahko ukvarja z zbiranjem potrebne dokumentacije in podatkov o obeh manjšinah; s pripravo projektov na podlagi statističnh podatkov, ki izhajajo iz dejavnosti obeh manjšin (predvsem na kulturnem področju); z analizo sodelovanja in odnosov z obema večinama na obmejnem območju; s katalogizacijo dokumentov in obdelavo podatkov; s postavitvijo rezultatov raziskav na spletno stran; z opravljanjem direktnih in telefonskih raziskav; s statistično obdelavo podatkov; s povezovanjem s šolami in s pripravo konferenc v povezavi z obema manjšinama.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: december 2004
 • Datum konca projekta: junij 2006
 • Odobreni strošek: 24.115,66 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017