projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Ukrep: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 - 2

 • Koda projekta: POT MIRU - VIA DI PACE
 • Koristnik: Provincia di Gorizia
 • Partner:
  Fundacija Poti miru v Posočju (Kobarid)
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Kanal ob Soči
  Občina Komen
  Občina Miren - Kostanjevica
  Občina Šempeter-Vrtojba
  Comune di Gorizia
  Comune di Monfalcone
  Provincia di Trieste
  Provincia di Udine
  Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio
  Občina Brda

 • Opis: Slovensko-italijanski čezmejni prostor je kot prizorišče prve svetovne vojne eno od območij, ki so najbolj bogato posejana s kulturno-zgodovinsko dediščino in zapuščino iz tega zgodovinskega obdobja. Projekt POT MIRU-VIA DI PACE predvideva, na območju kopenske meje, oblikovanje ene same čezmejne kulturne poti, ki bi povezala že obstoječe poti in ovrednotila zgodovinsko dediščino, kulturne sledove in znamenitosti v različnih deželah in istočasno tudi naravno bogastvo čezmejnega območja, ter tako okrepila odnose med prebivalci obmejnega prostora in občutek pripadnosti Evropi, izboljšala privlačnost in konkurenčnost območja z izoblikovanjem edinstvenega turističnega/kulturnega in integriranega produkta, ki bi nedvomno imel tudi dolgoročen pozitiven vpliv na območje in bi zagotovil evropsko prepoznavnost. Območje med Karnijskimi in Julijskimi Alpami, med izvirom in izlivom Soče, območja Triglavskega narodnega parka, Naravnega parka Julijskih Predalp in naravnega rezervata pri izlivu Soče, Kras in Brda na meji so izjemno bogata ne samo zaradi kulturne dediščine ampak tudi zaradi naravne in okoljske dediščine ter ostalih posebnosti, ki že danes, pa čeprav z razdrobljeno ponudbo, tvorijo odličen turističen produkt. Z namenom razvoja tega potenciala in zagotovitve njegove prepoznavnosti na evropski ravni kot kulturnega in turističnega nišnega izdelka, predlagajo območni subjekti, da bi v okviru projekta POT MIRU-VIA DI PACE promovirali skupne vzgojno-izobraževalne, raziskovalne in turistično-kulturne programe ter tako ohranili spomin na vse, ki so trpeli, in hkrati širili osnovne vrednote, kot je mir, vizijo skupnega in trajnostnega razvoja čezmejnega območja s poudarkom na odgovornem turizmu.
 • Spletna stran projekta: http://www.potmiru.si

 • Datum pričetka projekta: oktober 2012
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Upravičeni strošek: 1.000.000
 • Odobreni strošek: 1.000.000
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Obalno-Kraška, Goriška, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017