projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Integracija doktorskega študija bioloških znanosti na italijanskih in slovenskih akademskih inštitucijah

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331251
 • Koristnik: Univerza v Trstu
 • Partner:
  Politehnika "Nova Gorica"

 • Opis: Cilj pilotnega projekta je uskladitev izobraževalnega sistema na univerzitetni ravni, ki ga ponujajo akademske institucije v Italiji in Sloveniji. S pomočjo pripravljenega izobraževalnega procesa, za katerega je značilna visoka mobilnost študentov in profesorjev, ki sodelujejo v projektu, bodo osebe, vključene v izobraževanje, pridobile koristna znanja o skupnem gospodarskem in kulturnem razvoju obmejnega območja. Projekt lahko tudi pripomore k razvoju in k povečanju znanstvenega sodelovanja, ki poteka med dvema raziskovalnima čezmejnima skupinama, in sicer med Oddelkom za biofiziko, biokemijo in makromolekularno kemijo (BBCM) iz Univerze v Trstu in Laboratorijem za okoljsko raziskovanje Politehnike iz Nove Gorice. Znanstvene dejavnosti potekajo trenutno v laboratorijih obeh institucij. Veliko zanimanje za znanost, ki je skupno obema stranema, predstavlja katalizator za načrtovanje izobraževalnega programa, ki bi omogočil hkratno osvojitev splošnih ciljev tako doktorskega študija biomolekularnih znanosti (BBCM) kot doktorskega študija okoljskih znanosti (LER). Oba podiplomska univerzitetna študija vključujeta raziskovalno delo, predavanja, seminarje itd. Obe instituciji sta še posebej zainteresirani za preučevanje vegetalnih polifenolov, snovi prisotnih v sadju in vinih, kar je odločilnega pomena za ekonomski razvoj gojenja trte - proizvodnje vina na območju.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2006
 • Datum konca projekta: september 2008
 • Odobreni strošek: 30.555,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017