projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Štipendij za magisterij o Srednji Evropi

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331250
 • Koristnik: Mednarodni inštitut "J. Maritain" (Trieste)
 • Partner:
  Oddelek za izobraževalne vede - Univerza v Padovi
  Oddelek za izobraževalne vede - Univerza v Trstu
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)

 • Opis: V okviru projekta je bilo dodeljenih 10 štipendij prav tolikim italijanskim in slovenskim študentom za udeležbo na drugem mednarodnem magistrskem študiju na temo “Načrtovanje in upravljanje aktivnosti na področju sodelovanja in izobraževanja za srednjo in vzhodno Evropo ter Balkan”. Magistrski študij organizira Univerza iz Trsta v sodelovanju z Univerzo iz Padove in z Mednarodnim inštitutom Jacques Martin - odsek Furlanija Julijska krajina. Cilj magistrskega študija je izobraževanje javnega kadra in kadra v privatnem sektorju, ki se ukvarja z gospodarskim, znanstveno-tehnološkim, vzgojnim, kulturnim, humanitarnim sodelovanjem na področju srednje in jugovzodne Evrope. V okviru magistrskega študija, tudi v času prakse, sodelujejo medvladne organizacije, poklicna združenja, združenja podjetij, razvojne institucije ter mreže javnih in zasebnih kulturnih institucij. Tečaj je potekal v dveh fazah. Prva faza je namenjena didaktičnem delu, druga pa praksi v obsegu 500 ur, katere namen je pridobitev specifičnega znanja na terenu. Pred izvedbo projekta je bil opravljen izbor kandidatov v obliki razgovora in preskusov osnovnega znanja, na podlagi katerega so ugotavljali sposobnosti, specifična zanimanja ter poznavanje jezikov kandidatov. Namen projekta je povečanje čezmejne mobilnosti študentov in izobraževalnega kadra ter izboljšanje sodelovanja in povezovanja med izobraževalnimi sistemi s pomočjo boljšega obojestranskega poznavanja.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2004
 • Datum konca projekta: december 2004
 • Odobreni strošek: 44.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017